Извештај о самовредновању

Број:
Датум:
К р а г у ј е в а ц

ИЗВЕШТАЈ О САМОВРЕДНОВАЊУ И ОЦЕЊИВАЊУ КВАЛИТЕТА СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА
ДОКТОРСКИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА ХЕМИЈЕ

У оквиру редовне периодичне процене квалитета студијских програма на Факултету, Комисија за обезбеђење квалитета је, у сарадњи са Продеканом за наставу, комисијама Института за хемију и студентима извршила детаљну анализу студијског програма докторске академске студије (ДАС) хемије који се реализује на Институту за хемију од школске 2014/15. године.

Циљ ових анализа је уочавање евентуалних проблема у реализацији прогрaма и осавремењавање и усаглашавање програмских садржаја са иновацијама у науци, као и усаглашавање са реалним оптерећењем студената.

Анализа овог студијског програма обављена је током марта, априла, маја, јуна, јула, септембра и октобра 2019. године, према Упутству за припрему документације за извештај о самовредновању и оцењивању квалитета високошколских станова и студијског програма из 2019. године, који предвиђа анализу судијског програма по стандардима предвиђеним Правилником о стандардима за самовредновање и оцењивање квалитета високошколских установа и студијских програма:


Квалитет студијског програма
Квалитет наставног процеса
Квалитет научноистраживачког, уметничког и стручног рада
Квалитет наставника и сарадника
Квалитет студената
Квалитет уџбеника, литературе, библиотечких и информатичких ресурса
Квалитет управљања високошколском установом и квалитет ненаставне подршке
Квалитет простора и опреме
Улога студената у самовредновању и провери квалитета
Систематско праћење и периодична провера квалитета
Квалитет докторских студија