Стандард 15. Квалитет докторских студија

Квалитет докторских студија се обезбеђује кроз унапређење научноистраживачког рада, односно уметничкоистраживачког рада, осавремењавање садржаја студијских програма докторских студија и редовно праћење и проверу њихових циљева, постизање научних, односно уметничких способности студената докторских студија и овладавање специфичним академским и практичним вештинама потребним за будући развој њихове каријере.

а) Опис стања, анализа и процена стандарда 15:

Квалитет докторских академских студија Хемије прати се на више нивоа. Докторске академске студије Хемије су у складу са Болоњском декларацијом и трају 3 године (6 семестра, 180 ЕСПБ). Студије се изводе кроз теоретску наставу, практичну наставу, семинарске радове и самостални рад студената, односно студенти се активно бави научноистраживачким радом у циљу израде докторке дисертације. Током реализације докторских студија Хемије врши се анализа успешности одржавања појединих курсева, разговара са студентима о квалитету програма и редовно прати њихов научноистраживачки рад.

Акредитовани студијски програм ДАС Хемија (бр. 612-00-00658/2013-04 од 08.11.2013) омогућава стицање научног назива Доктор наука хемијске науке у оквиру кога су четири модула:

Ø  Доктор наука хемијске науке органска хемија

Ø  Доктор наука хемијске науке неорганска хемија

Ø  Доктор наука хемијске науке аналитичка хемија

Ø  Доктор наука хемијске науке биохемија.

Факултет доказује своју спремност за организовање и реализацију докторских студија хемије на основу показатеља који се односе на научноистраживачки рад. За сваку школску годину још од 2011. Факултет има списак одбрањених докторских дисертација из области хемије, са наведеним научним радовима који су проистекли из рада на дисертацији. На основу података за последње три године, 17 докторских дисертација из области хемије је одбрањено на Факултету (2016/17 6; 2017/18 4, 2018/19 7). Број студената који су одбранили докторску дисертацију из области хемије је мањи од броја студената који су дипломирали на основним академским студијама хемије. Однос броја докторских дисертација из области хемије према броју дипломираних студената на ОАС Хемија за последње три године креће се од 15 20%, док однос броја докторских дисертација према броју наставника је 24% за школску 2016/17, 16% за 2017/18 и 28% за 2018/19 годину. Сви наставници Института за хемију Факултета су укључени у научноистраживачке пројекте.

Циљ студијског програма ДАС Хемија је оспособљавање студената за развој и примену научних и стручних достигнућа из области хемијских наука. Програм омогућава студенту стицање експерименталних и практичних знања из изабране научне области, односно увођење студента у самостални и тимски научноистраживачки рад. Избором предмета на докторским академским студијама Хемије, студент се усмерава ка одређеној области и стиче искуство у складу са својим афинитетима и интересовањима. Научноистраживачки рад дозвољава студенту да развија вештине и спретност у одговарајућој научној области Хемије што је неопходно за будући развој његове каријере. Исход овог студијског програма је управо стицање теоретских и/или експерименталних знања за даље усавршавање и самостални рад. Посебна пажња је посвећена оспособљавању студената докторских академских студија Хемије да резултате презентују на домаћим и међународним научним конференцијама, као и на припреми и објављивању резултата у научним часописима са рецензијом. Научноистраживачки рад током израде докторске дисертације прати ментор докторске дисертације чија улога је од посебног значаја за успешну реализацију студијског програма ДАС Хемија. Ментор руководи израдом докторске дисертације и оспособљава студента да самостално постави оригинално научно питање, пронађе релевантну литературу и користи модерне методе и инструменте, као и да изгради став о критичком односу према резултатима сопственог истраживања. Ментор је из уже научне области из које је докторска дисертација, а у складу са Правилником о избору ментора.

Докторска дисертација је резултат самосталног рада студента и представља оригинални научни допринос хемијским наукама. Тема докторске дисертације заступа оригиналну идеју или оригинални начин анализирања проблема од значаја за развој у области хемије. Сходно томе, израда докторске дисертације укључује научноистраживачки рад, а резултати проистекли из докторске дисертације имају научни допринос у области хемијских наука. Студијски програм ДАС Хемија је прописао услове за одбрану докторске дисертације где стоји да кандидат може да приступи одбрани докторске дисертације уколико је испунио одређене услове: положио све испите, урадио експериментални део рада, написао докторску дисертацију и објавио (прихваћена за публиковање) најмање три научна рада (један М21 или М22 + два М23) из области докторске дисертације. Написана докторска дисертација пролази проверу коришћењем софтера за детекцију плагијаризма у циљу потврде научне оригиналности у складу са Правилником о поступку провере на плагијаризам на Универзитету у Крагујевцу. Процедура пријаве, израде и одбране докторске дисертације утврђена је Статутом Факултета и Правилником о пријави, изради и одбрани докторске дисертације.

Упис на докторске академске студије Хемије врши се на основу конкурса који расписује Универзитет у Крагујевцу по налогу Факултета. Услови за упис на ДАС Хемија су прописани Правилником о докторским академским студијама на Природно-математичком факултету у Крагујевцу. Како би обезбедили бољи квалитет ДАС Хемија, студент приликом конкурисања мора да приложи сагласност потенцијалног ментора. Улога ментора је вешеструка током докторских студија помаже студенту у састављању курикулума, прати његов рад и достигнућа, упућује га на одговарајућу литературу и уводи у научноистраживачки рад.

Оцењивање и напредовање студента одвија се непрекидним праћењем рада студента и на основу поена стечених извршавањем предиспитних обавеза и полагањем испита. Докторска дисертација се оцењује на основу показатеља њеног научног доприноса. Предиспитне обавезе учествују са најмање 30%, а највише 70% градива из предмета. Сваки предмет из студијског програма има јасан и објављен начин стицања поена. Коначна оцена се утврђује на испиту, који представља завршни облик провере знања. Испит је јединствен и полаже се писмено и/или усмено, а може имати и практични део, што је дефинисано садржајем предмета. Успех студента на испиту изражава се оценом од 5 (пет) до 10 (десет), која се формира на основу оствареног броја бодова и оцењује се на следећи начин:

Остварен број поена

Нумеричка (описна) оцена

Ненумеричка оцена

до 50 поена

5 (недовољан)

Ф

51-60

6 (довољан)

Е

61-70

7 (добар)

Д

71-80

8 (врло добар)

Ц

81-90

9 (одличан)

Б

91-100

10 (одличан-изузетан)

А

Студијски истраживачки рад је саставни део студијског програма ДАС Хемија који прати и оцењује ментор (даје мишљење) кроз следеће активности студента: семинарски радови (припрема за израду дисертације, извештаје о изради дисертације на крају сваког семестра и припрему за писање дисертације), публиковање радова у научним часописима са рецензијом и саопштавање радова на скуповима националног и међународног значаја. Студент и ментор заједнички одлучују о тема дисертације, а која је у складу са потребама развоја хемијских наука. Ментор руководи израду дисертације са циљем да се студент оспособи за самостални научноистраживачки рад и десиминацију добијених научних резултата. За реализацију истраживања за израду докторске дисертације, студенту докторских студија Хемије стоји на располагању сва опрема и истраживачке лабораторије у Институту за хемију Факултета.

У анкетама студената који су завршили студијски програм ДАС Хемија, квалитет програма је оцењен високом оценом у распону средњих оцена од 4,40 до 5,00 по појединим питањима (садржај програма, циљеви, исходи, доступност литературе, усклађеност предмета, адекватност услова за рад, усаглашеност времена потребног за савладавање сваког предмета студијског програма са бројем ЕСПБ). Садржај програма, циљеви и исходи су оцењени највишом оценом (5,00).

Студенти студијског програма ДАС Хемија су укључени у реализацију националних научноистраживачких пројеката и међународних пројеката као млади истраживачи. Кроз различите програме мобилности (ЕRASMUS, DAAD итд.) и билатералне пројекте, студенти остварају сарадњу са научноистаживачким установама у свету и кроз студијске боравке у иностраним лабораторијама стичу вредно искуство за будући развој њихове каријере. Ова врста сарадње омогућава студентима програма ДАС Хемија да буду у контакту са најновијим истраживањима из изабране области хемијских наука и оспособљени за рад на најмодернијој опреми. Такође, предности ових мобилности су вишеструке попут рада у новом окружењу, развоја научноистраживачких вештина, усвајања нових експертиза, упознавања са иностраним програмом ДАС Хемија и повезивања две научно-истраживачке институције које су у различитим земљама. Све наведено значајно доприноси развоју каријере и напредовању студента и унапређењу студијског програма ДАС Хемија на Факултету. Мобилност студента се показала као кључна активност за успостављање сарадње између Факултета и иностраних институција, као и заједничко учествовање у јавним позивима за научну сарадњу.

Квалитет студијског програма ДАС Хемија прати се кроз научни напредак наставника Факултета који учествују у реализацији студијског програма, посебно ментора студента докторских студија. Факултет константно подстиче унапређење научноистраживачког рада наставника у циљу да се обезбеди боље окружење за студенте докторских студија. Факултет подржава истраживачке боравке запослених у земљи и иностранству, учешће на домаћим и међународним конференцијама и пријаве на конкурсе за научноистраживачке пројекте и пројекте за развој високог образовања.

Континуирано унапређивање квалитета докторских студија заснива се на развоју хемијских наука и праћењу и анализирању напретка студента оствареног у стицању знања и вештина који су неопходни за даљи развој каријере. У циљу унапређења квалитета докторских студија хемије, наставници прате и уводе нове области истраживања које су водеће области у модерној хемији. Успоставља се сарадња са истраживачким групама из других области (на Факултету, у земљи и свету) како би се побољшао квалитет научноистраживачког рада и испратили актуелни трендови мултидициплинарног истраживања.

Резултат научноистраживачког рада студента докторских студија је докторска дисертација. Одбрани дисертације предходи процедура која обухвата: (1) пријаву докторске дисертације и формирање Комисије за писање извештаја о научној заснованости теме докторске дисертације и испуњености услова кандидата и ментора за израду и (2) рад на изради докторске дисертације и формирање Комисије за оцену и одбрану докторске дисертације, а у складу са Правилником о пријави, изради и одбрани докторске дисертације. Након спроведене комплетне процедуре, при чему се детаљно анализира и оцењује кандидат и научни доприност докторске дисертације, приступа се јавној одбрани докторске дисертације. По примерак докторке дисертације се доставља Универзитетској библиотеци за репозиторијум докторских дисертација и библиотеци Факултета, док је електронска верзија докторске дисертације трајно доступна јавности на сајту Факултета.

Природно-математички факултет Универзитета у Крагујевцу остварио је циљеве и испунио стандарде постављене стандардом 15, јер:

  обезбеђује квалитет докторских студија хемије кроз унапређење научноистраживачког рада, као и кроз осавремењавање садржаја студијских програма докторских студија

  Факултет има списак одбрањених докторских дисертација, са наведеним научним радовима који су проистекли из рада на дисертацији

  има повољан однос броја својих наставника и броја наставника укључених у пројекте

  има повољан однос свих наставника и ментора

  има јасно дефинисане услове уписа на докторске студије

  има јасне и јавно доступне поступке пријаве и одбране докторске дисертације

  депонује докторске дисертације у јединствени репозиторијум.

 

б) Анализа слабости и повољних елемената (SWOT анализа)

 

квантификација процене :

(SWOT анализа)

Квантификација процене

S - Strengths - Предности

+++ - високо значајно

W -Weaknesses - Слабости

++ - средње значајно

O - Opportunities - Могућности

+ - мало значајно

T - Threats - Опасности

0 без значајности

 

 

Предности (Strengths)

Квантификација процене

Унапређивање научноистраживачког рада и осавремењивања садржаја студијског програма докторских студија хемије.

+++

Сви наставници Института за хемију Факултета су укључени у научноистраживачке пројекте.

+++

Факултет има јасна правила о ангажовању наставника из других научних институција у реализацији докторских студија.

++

Сви наставници Института за хемију Факултета испуњавају услове за менторе на студијском програму ДАС хемија.

+++

Јасно дефинисани услови уписа на докторске студије хемије.

+++

Факултет има јасне и јавно доступне поступке пријаве и одбране докторске дисертације.

+++

Факултет депонује докторске дисертације у јединствени репозиторијум.

+++

Оспособљеност свршених студената докторских студија за самостални научноистраживачки рад и презентацију научних резултата.

+++

Потпуна доступност свих релевантних информација о студијском програму ДАС Хемија и исходима учења, као и о изради и одбрани докторске дисертације, на веб-сајту Факултета.

+++

Поступци праћења квалитета су дефинисани и спроводе се.

++

Расположивост истраживачке опреме и лабораторијског простора студентима докторских студија.

+++

Развој и унапређење менторског система.

+++

Слабости (Weaknesses)

Квантификација процене

Факултет још увек нема потпуну повезаност са свршеним студентима докторских студија и треба да повећа обим повратних информација о квалитету студија.

++

Научноистраживачки рад планиран за израду дисертације може бити успорен тешкоћама у набавци хемикалија, апаратура и др. пре свега финансијске природе.

+++

Могућности (Opportunities)

Квантификација процене

Перманентно радити на побољшању квалитета наставног процеса.

+++

Развој виштина и спретности у употреби знања у области хемијских наука.

+++

Повећање мобилности студената докторских студија и наставника, као и успостављање сарадње са научноистраживачким установама у земљи и иностранству.

+++

Стицање знања и вештина неопходних за будући развој каријере студената докторских студија.

+++

Укључивање студената докторских академских студија Хемије у реализацију националних и међународних научноистраживачких пројеката.

+++

Даље јачање сарадње са привредом.

+++

 

Опасности (Threats)

Квантификација процене

Недовољно материјалних средстава за спровођење научноистраживачког рада и израду докторске дисертације.

+++

Несигурна ситуација са новим циклусом пројеката.

++

 

ц) Предлог мера и активности за унапређење квалитета стандарда 15

Ø  Настојати да се прошири сарадња у оквиру различитих студијских програма и унапреди мобилност студената докторских академских студија.

Ø  Именовање руководиоца докторских академских студија хемије који прати организацију и реализацију студијског програма.

Ø  Како би се унапредио квалитет докторских академских студија Хемије укидају се модули на студијском програму и уводе уже научне области (шест ужих научних области) при чему сваки студент, креира курикулум студијског програма у складу са својим научноистраживачким радом.

Ø  Подстицати и даље квалитет научних радова а не квантитет.

Ø  Подстицање укључивања наставника и сарадника у пројекте финансиране од стране привредних субјекатa.

Ø  Подстицати наставнике, сараднике и студенте докторских студија да активно прате нове могућности за аплицирање на пројекте.

Ø  Подстицање наставника и сарадника Факултета на конкурисање за пројекте Европске уније (ТЕМПУС, ЕРАЗМУС...).

Ø  Даље наставити са опремањем лабораторија за научноистраживачки рад.

Показатељи и прилози за стандард 15:

Табела 15.1. Списак свих акредитованих студијских програма докторских студија,

Табела 15.2. Списак организационих јединица, које се баве уједначавањем квалитета свих докторских студија на високошколској установи (Савет докторских студија, докторска школа... )

Табела 15.3. Списак чланова организационих јединица за квалитет докторских студија високошколске установе

Прилог 15.1 Правилник докторских студија ПМФ-а

Прилог 15.2 Извод из Статута који регулише докторске студије

Прилог 15.3 Правилник о раду докторске школе

Прилог 15.4 Правилник о избору ментора

Прилог 15.5 Поступак израде и одбране докторске дисертације односно докторског уметничког пројекта

Додатни прилози

Правилник о пријави, изради и одбрани докторске дисертација ПМФ-а

Одлука о процедури избора наставника из других научних институција који

учествују у реализацији докторских студија