Стандард 5: Квалитет наставног процеса

Квалитет наставног процеса обезбеђује се кроз интерактивност наставе, укључивање примера у наставу, професионални рад наставника и сарадника, доношење и поштовање планова рада по предметима, као и праћење квалитета наставе и предузимање потребних мера у случају када се утврди да квалитет наставе није на одговарајућем нивоу.

а) Опис стања, анализа и процена стандарда 5

Квалитет наставног процеса на студијском програму обезбеђен је кроз интерактивност наставе, укључивање најновијих научних резултата из дате научне области у наставу, доношење и поштовање планова рада по предметима, као и праћење квалитета наставе и предузимање потребних мера у случају када се утврди да квалитет наставе није на одговарајућем нивоу. Наставници извођењу предавања поступају професионално и имају коректан однос према студентима. Настава је конципирана тако да подстиче студенте на размишљање и креативност, самосталност у научно-истраживачком раду.

Садржај курикулума предмета, као и наставне методе, одговарају постизању циљева студијског програма и исхода учења, што је верификовано процесом успешне акредитације. У овом студијском програму је постигнута повољна пропорција различитих типова курсева (предавања, вежби, истраживачког рада, лабораторијских вежби, семинара и сл.), као и одговарајући баланс са исходима учења, што је доказано процесом успешне акредитације. Курикулум Докторских академских студија хемије за стицање трећег степена високог образовања и академског назива Доктор хемијских наука, организован је у виду трогодишњих студија (трају 3 године, 6 семестара, 60 ЕСПБ по студијској години, укупно 180 ЕСПБ). Свака студијска година организована је у два семестра. Сви предмети су једносеместрални. У курикулуму је дата листа обавезних и изборних предмета по семестрима. Студент може да бира и предмет са листе предмета других студијских програма истог факултета или природно-математичких факултета у земљи и свету. Студијски програм има један обавезни предмет заједнички за све модуле, а онда и сваки од модула има још два обавезна предмета карактеристична за изабрани модул. Изборни предмети могу да се изаберу са листе од 30 понуђених изборних предмета, или предмет са листе предмета других студијских програма истог факултета или природно-математичких факултета у земљи и свету. Од укупно 180 ЕСПБ, изборни предмети су заступљени са 90 ЕСПБ укупно (50%) и према позицијама где студент бира предмете, и у односу на додатне предмете које Факултет нуди. Поред обавезног и изборних предмета студенти докторских студија су обавезни да положе и студијски истраживачки рад, који је заступљен у сваком од шест семестара, којико трају студије.

У структури студијског програма теоријско-методолошки предмети чине 1.15%, научно-стручни 52.87% и стручно-апликативни 45.98%. Студијским програмом je предвиђена израда докторске дисертације. Докторска дисертација је резултат самосталног рада студента и представља оригинални научни допринос хемијским наукама. Детаљне одредбе о пријави, условима за израду и начину одбране докторске дисертације утврђују се Статутом и одговарајућим актима Факултета. Да би се приступило одбрани докторске дисертације потребно је да кандидат има, поред положених испита и урађеног експерименталног дела рада, написану докторску дисертацију и објављена (прихваћена за публиковање) најмање три рада (један M21 или М22 + два М23) из области докторске дисертације.завршног рада. Овако високи захтеви за одбрану докторске дисертације представљају реткост не само у нашој земљи, него и много шире.

Информације о овом акредитованом студијском програму и свим предметима налазе се на сајту Факултета, као и на сајту Института за хемију.

План и распоред наставе усклађени су са могућностима студената. На овом нувоу студија, студенти докторанди су често ангажовани за извођење вежби на основним и на мастер академским студијама хемије. У складу са просторним и временским ресурсима, настоји се да распоред буде што компактнији.

У подизању нивоа квалитета наставе и јачања активних компетенција наставника и сарадника у области наставе, значајно место заузимају иновације у настави настале као искуство у раду на пројектима, као што је пројекат ERASMUS - NETCHEM - ICT, 2016-2019, у којем је Факултет партнер. Као исход овог пројекта примењују се разне врсте електронског наставног система, а посебна пажња усмерена је ка Мудлу (Moodle), чиме се побољшава комуникација између студената и наставника. Факултет организује и бројне семинаре и стручна усаврашавања (ЦПД курс Школа гасне хроматографије/масене спектрометрије, у оквиру Еразмус+ програма, курсеви за постизање педагошких компетенција и др.).

Продекан за наставу прати спровођење плана наставе, као и рад наставника и сарадника, и предузима корективне мере уколико дође до одступања и за сваку школску годину предаје Комисији за обезбеђење квалитета на разматрање резултат своје провере регуларности наставе.

Квалитет наставе, рад наставника и сарадника и њихов коректан и професионалан однос према студентима. За разлику од ОАС и МАС хемије где се квалитет наставе, рад наставника и сарадника директно оцењују кроз Анкету о вредновању педагошког рада наставника, на ДАС хемије, повратну информацију од стране студента добијамо у непосредној комуникацији са њима. Разлог због кога се на ДАС хемије не обавља формално анкетирање студената о вредновању педагошког рада наставника, је одређен чињеницама да студента на ДАС хемија има веома мало и да би било тешко постићи анонимност у извођењу анкете. С друге стране, највећи број студената ДАС хемије је укључен у истраживачке пројекте, тако да има довољно времена да у непосредној комуникацији изложи своје мишљење о раду настаника и сарадника.

 

б) Анализа слабости и повољних елемената (SWOT анализа)

квантификација процене :

(SWOT анализа)

Квантификација процене

S - Strengths - Предности

+++ - високо значајно

W -Weaknesses - Слабости

++ - средње значајно

O - Opportunities - Могућности

+ - мало значајно

T - Threats - Опасности

0 без значајности

 

Предности (Strengths)

Квантификација процене

Детаљне информације о плану и програму појединих предмета доступне су студентима пре почетка наставе на сајту Факултета.

+++

Настава се систематски прати и процењује кроз комуникацију наставника и студената докторанда.

+++

Учествовање представника студената у процесу организације и евалуације квалитета наставног процеса.

+++

Наставници бирају адекватне и модерне методе како би студентима ефикасно и квалитетно пренели знање и обезбедили интерактивно учешће студената.

++

Комисија за обезбеђење квалитета спроводи периодичне провере и даје предлог мера за унапређење наставног процеса.

++

Компетентност наставника и сарадника на програму је приказана кроз књиге предмета и књиге наставника.

+++

Већа и разноврснија примена информатичких ресурса у наставном процесу.

+++

 

Слабости (Weaknesses)

Квантификација процене

Недовољна финансијска средства неопходна за осавремењивање лабораторија и других помагала која доприносе разноликости наставе, као и истраживачког рада студената.

+++

 

Могућности (Opportunities)

Квантификација процене

Учешће на пројектима који могу омогућити средства за додатно опремање лабораторија, чиме би се побољшао практични аспект држања наставе.

+++

Увођење савремене опреме у наставни процес.

+++

Усавршавање наставника и сарадника кроз различите курсеве о начинима држања наставе.

++

Веће ангажовање на побољшању квалитета наставног процеса.

++

Повећање мобилности наставника, сарадника и студената.

++

 

Опасности (Threats)

Квантификација процене

Недовољна мотивисаност студената да учествују у самосталном научно-истраживачком раду.

+++

 

ц) Предлог мера и активности за унапређење квалитета стандарда 5

  Повећати коришћење савремених облика комуникације (сајтови предмета и сл.).

  Подстицати у још већој мери организације тематских семинара, конференција, радионица и сл.

  Увођење Анкете о вредновању педагошког рада наставника, која ће бити прилагођена студентима ДАС хемије.

  Развој нових пројеката који би били посвећени даљем побољшању квалитета наставног процеса.

 

Показатељи и прилози за стандард 5:

Прилог 5.1. Процедуре и поступци који обезбеђују поштовање плана и распореда наставе.

Прилог 5.2. Доказ о спроведеним активностима којима се подстиче стицање активних компетенција наставника и сарадника

Пример пропорције типова курсева