Мастер академске студије

МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ

 1 година (2 семестра, 60 ЕСПБ)

МАСТЕР ХЕМИЧАР

ИСТРАЖИВАЊЕ И РАЗВОЈ

ПРОФЕСОР ХЕМИЈЕ

ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

ХЕМОИНФОРМАТИКА И МОДЕЛИРАЊЕ


МАС ХЕМИЈА

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ

КЊИГА ПРЕДМЕТА

ОБЛАСТИ ЗА ПОЛАГАЊЕ ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА


Опис програма:

        Дипломске академске студије (60 ЕСПБ) ХЕМИЈА су у складу са Болоњском декларацијом и трају 1 годину (2 семестра, 60 ЕСПБ). Студијски програм обухвата стручне предмете, неопходне за стручно образовање хемичара, изборне предмете и дипломски рад.
       Студијски програм се изводи кроз наставу, рачунске вежбе, рачунарске вежбе, лабораторијске (експерименталне) вежбе, семинаре, самостални рад студента, као и израду и одбрану дипломског рада.
Студент је обавезан да положи све обавезне предмете и одговарајуће изборне за које се сам одлучи.
       Последњи испит у току студија јесте Дипломски рад, чији практични део студенти могу да раде у току студија или у току трајања апсолвентског стажа. Предмет из ког се ради практични део овог испита студент може да одабере сам, а тему у договору са ментором. Дипломски рад се брани пред трочланом комисијом. Полагање испита и оцењивање студената врши се на начин и по поступку утврђеном општим актима Природно-математичког факултета у Крагујевцу.

Образовни и професионални циљ:

       Студијски програм дипломских академских студијa из хемије треба да образује и оспособи стручњаке за разноврсне послове који захтевају знање из области хемије. По завршетку студија хемије формирају се стручњаци способни да раде и руководе у хемијским лабораторијама у индустрији (хемијској, петрохемијској, фармацеутској, нафтној, прехрамбеној, металопрерађивачкој, агроиндустрији, индустрији гуме и текстила, преради вода и друге) у школама, у развојним лабораторијама, у заводима за мониторинг и заштиту животне средине, у научно-истраживачким лабораторијама итд.

Исходи

       Савладавањем датог студијског програма студент стиче знања, вештине и ставове. Познавање теоријских и/или експерименталних знања студент је оспособљен за самостални рад и даље усавршавање.

Услови и мерила за упис кандидата

        Упис кандидата се врши на основу конкурса који расписује Универзитет у Крагујевцу, а спроводи Природно-математички факултет. За упис на дипломске академске студије – мастер кандидат подноси пријаву Факултету, ако је на основним академским студијама остварио најмање 240 ЕСПБ. Одлуку о упису кандидата доноси Наставно-научно веће факултета на основу предлога Већа катедре Института за хемију.

Број места за упис:

        Број уписаних студената предлаже Факултет, а на основу предлога Већа Катедре за хемију. Влада Републике Србије одређује број студената финансираних из буџета, односно број оних који се сами финансирају. Редослед кандидата за упис утврђује се на основу општег успеха постигнутог на основним академским студијама.
Кандидат се уписује на студије у складу са критеријумима утврђеним у конкурсу кога расписује Универзитет.

Начин извођења студијског програма

Студије се изводе на српском језику. Теоретска настава, практична настава и семинарски радови. Самостални рад студента. Континуално оцењивање.

Предмети:

Студент који није положио испите из обавезног предмета до почетка наредне школске године, уписује исти предмет. Студент који не положи изборни предмет, може поново уписати исти или се определити за други изборни предмет.

Услови за прелазак са других студијских програма

        Студент треба да има одговарајући број положених испита који одговарају испитима из овог студијског програма, односно да оствари потребан број ЕСПБ бодова.

Оцењивање и напредовање студената:

        Оцењивање студената одвија се непрекидним праћењем рада студената и на основу поена стечених извршавањем предиспитних обавеза и полагањем испита. Испит је јединствен и полаже се усмено, писмено односно практично. Начин полагања испита на сваком појединачном предмету дефинисан је садржајем предмета.
       Завршну оцену на предмету опредељује успех који је студент показао у току наставе и на испиту који се организује након окончања наставе из предмета. Предиспитне обавезе учествују са најмање 30%, а највише 70% градива из предмета. Успех студента на испиту изражава се оценом од 5 (пет) до 10 (десет), која се формира на основу оствареног броја бодова.

graduate academic studies chemistry

uslovi za upis na master

procedura odbrane master rada