Стандард 7: Квалитет наставника и сарадника

Квалитет наставника и сарадника обезбеђује се пажљивим планирањем и избором на основу јавног поступка, стварањем услова за перманентнo усавршавање и развој наставника и сарадника и провером квалитета њиховог рада у настави.

а) Опис стања, анализа и процена стандарда 7

Наставни кадар који чествује у реализацији студијског програма ДАС Хемија је изузетно квалитетан, што се може видети на основу научне продуктивности, високих оцена студената и др. Квалитетан кадар обезбеђује се на основу низа високих критеријума који вреднују квалитет наставе, успешност извођења наставе и стручност у области научно-истраживачког рада. Наставна активност се прати и преиспитује на годишњем нивоу у оквиру саме институције.

Број ангажованих наставника и сарадника одговара потребама студијског програма и довољан је да покрије укупан број часова наставе (предавања, консултације) на студијском програму. Запослени са 100% радног времена на Факултету обезбеђују реализацију 100% часова наставе. Просечно оптерећење наставника на студијском програму је 1.02. За реализацију студијског програма потребно је 3.75 наставника, а на програму је ангажовано 26. Ниједан наставник не држи више од 3 часова активне наставе. Научне и стручне квалификације наставног особља одговарају образовно-научном пољу и нивоу њихових задужења. Школске 2018/19 на свим годинама ДАС Хемија било је 44 студената, тако да на једног наставника долази 1.69 студената.

Научне и стручне квалификације наставног особља одговарају образовно-научном пољу и нивоу њихових задужења. Подаци о наставницима (CV, избори у звања, референце) доступни су јавности.

Квалитет наставника и сарадника обезбеђује се на основу поступака и услова за избор наставника и сарадника који су утврђени на основу дугогодишњег искуства и праксе, а у складу са Законом о високом образовању, Статутом Универзитета у Крагујевцу, Правилником о начину и поступку заснивања радног односа и стицању звања наставника Универзитета у Крагујевцу и Правилником о условима за избору наставника ПМФ-а у Крагујевцу. Наведени документи су јавни и доступни оцени стручне и шире јавности. Поступци и услови за избор наставника и сарадника подложни су периодичној измени и усклађивању.

Приликом избора наставника и сарадника одговарајућа звања оцењује се научна, истраживачка и педагошка активност тако што се састављају извештаји по напред утврђеној форми у оквиру којих се морају појединачно навести достигнућа наставника и сарадника у свим релевантним областима. Наведени извештаји се стављају на увид јавности. Током избора наставник у звање доцент посебно се вреднују наставничке (педагошке) вештине кроз приступна предавања која се изводе пред комисијом и оцењују се према Правилнику о приступним предавањима. Квалитет наставника који нису подложни поновном избору (редовни професор) такође је подложан интерној провери на сваких пет година кроз писање извештаја - Приказ доприноса редовног професора.

Приликом избора у звања и унапређења наставника и сарадника посебно се вреднује научна компетиција кандидата која је дефинисана напред наведеним правилницима. Поред научних радова у часописима са СЦИ или ССЦИ листе, на фактор научне компетентности утиче и публиковање монографија и поглавља у монографијама, руковођење и учешће на националним и међународним научним пројектима, као и менторство докторских дисертација. Вреднује се и друштвени допринос кроз: руковођење на Факултету и Универзитету; учешће у раду органа и

 

тела Факултета и Универзитета; допринос активностима које побољшавају углед и статус Факултета и Универзитета; учешће у комисијама за избор у звање наставника и сарадника и др. Приликом избора сваки кандидат мора имати заступљене елементе из наставног и научног дела, али и из привредног и друштвеног живота.

Систематски се прати, оцењује и подстиче научна, истраживачка и педагошка активност учесника на реализацији студијског програма, чиме се постиже задовољавајући ниво квалитета наставника и сарадника и повећава ниво њихових педагошких компетентности. На сајту Факултета постоји књига наставника и сарадника ангажованих на студијском програму.

Факултет спроводи дугорочну политику квалитетне селекције младих кадрова. Најбољи дипломирани студенти подстичу се на упис докторских студија, а већина тих студената ангажује се кроз научно-истраживачке пројекте и бира у одговарајућа истраживачка звања. Докторанди који покажу најбоље резултате на пољу наставе и научно-итраживачког рада се бирају у наставнике и сараднике. Континуирано се ради на усавршавању младих докторанада подстицањем студијских боравака, пре свега на реномираним иностраним установама.

Факултет подстиче наставнике и сараднике на перманентну едукацију и усавршавање кроз студијске боравке, специјализације, учешће на научним и стручним скуповима тако што дозвољава плаћена одсуства наставника и сарадника ради усавршавања. Подржава се комуникација између академског особља и релевантних професионалних удружења.

 

Редовно се врше праћење и евалуација квалитета, компетентности и педагошких способности наставника и сарадника на студијском програму , пре свега, кроз редовне писане упитнике које попуњавају студенти анонимно. Квалитет педагошког рада наставника и сарадника Факултета ангажованих на студијском програму је на високом нивоу, што потврђују резултати анкетирања студената из више година уназад. Сви наставници и сарадници имају просечну оцену изад 4, а већина и изнад 4.5 у свим анкетама у последњих 5 година. Правилник о начину и поступку заснивања радног односа и стицању звања наставника Универзитета строго дефинише да у анкетама студената кандидат не сме бити оцењен оценом мањом од 3.

 

Природно-математички факултет Универзитета у Крагујевцу остварио је све циљеве и испунио све захтеве постављене стандардом 7:

  • поступци приликом избор наставника и сарадника су јавни и доступни широј јавности дужи временски период (пар година)
  • избори наставника и сарадника су у складу са Законом о високом образовању, Статутом Универзитета у Крагујевцу, Статутом Факултета, Правилником о начину и поступку заснивања радног односа и стицању звања наставника Универзитета у Крагујевцу и Правилником о условима за избору наставника Природно-математичког факултета у Крагујевцу. Сви наведени правилници су у складу са препорукама Националног савета за високо образовање
  • Факултет се приликом избора наставника и сарадника у звања придржава прописаних поступака и услова путем којих оцењује научну, истраживачку и педагошку активност наставника и сарадника
  • систематски се прати, оцењује и подстиче научна, истраживачка и педагошка активност наставника и сарадника
  • један од главних циљева Факултета је да спроводи дугорочну политику селекције квалитетног наставничког и истраживачког подмлатка и њиховог даљег напретка и усавршавања
  • Факултет подстиче наставнике и сараднике на перманентну едукацију и усавршавање, путем студијских боравака, специјализација, учешћа на научним и стручним скуповима.
  • на Факултету постоји уска повезаност образовног рада са истраживањима на пројектима, као и са радом у другим областима привредног и друштвеног живота, што се може уочити на основу броја наставника и сарадника ангажованих на различитим пројектима
  • при избору и унапређењу наставно-научног и стручног кадра посебно се вреднују педагошке и истраживачке способности наставника и сарадника
  • Факултет високо вреднује истраживачке способности наставника и сарадника и подстиче развој истраживачког кадра на Факултету
  • Факултет при избору и унапређењу наставника и сарадника уважава и мишљења студената о педагошком раду наставника и сарадника кроз анкетирање студетаната различитих нивоа студија

 

б) Анализа слабости и повољних елемената (SWOT анализа)

 

квантификација процене:

 

(SWOT анализа)

Квантификација процене

S - Strengths - Предности

+++ - високо значајно

W -Weaknesses - Слабости

++ - средње значајно

O - Opportunities - Могућности

+ - мало значајно

T - Threats - Опасности

0 без значајности

 

 

Предности (Strengths)

Квантификација процене

Квалитетан наставни и научни кадар.

+++

Поштовање процедура и условa за избор наставника и сарадника.

+++

Избори наставника и сарадника су јавни, доступни широј јавности.

+++

Стална селекција младих кадрова.

+++

Критеријуми за изборе наставника и сарадника су у рангу са критеријумима других Универзитета у Србији.

+++

Вредновање истраживачких способности наставника и сарадника.

+++

Подршка усавршавању запослених у иностранству.

+++

Већина наставника објављује у реномираним међународним часописима, а наставници имају високе H индексе.

+++

 

Слабости (Weaknesses)

 

Квантификација процене

Усавршавање наставника и сарадника ослања се на финансирање од стране надлежног министарства или од стране различитих међународних фондова, не постоје сопствени приходи Факултета намењени усавршавању.

 

+++

 

Приликом избора у звања се највећим процентом вреднује научноистраживачки рад кандидата, знатно мањим делом узимају се у обзир педагошки квалитети кандидата.

 

+++

 

Недовољно изражена спремност наставника и сарадника за мобилност и усавршавање у иностранству.

++

 

Могућности (Opportunities)

 

Квантификација процене

Подстицање већег броја младих истраживача за рад на Факултету, што би омогућило бирање сарадника на основу селекције између већег броја кандидата.

+++

 

Израженије подстицање мобилности наставника и сарадника за стручно и научно усавршавање у земљи и иностранству кроз отварање фондова Факултета намењених усавршавању.

+++

 

Коришћење средстава из међународних фондова за стручно и научно усавршавање наставног кадра.

++

 

Интезивирање међународне сарадње кроз пројекте посвећене настави.

++

 

Укључивање гостујућих професора са других универзитета из земље и иностранства у наставу.

+

 

 

Опасности (Threats)

 

Квантификација процене

Постојећи правилници за избор наставника и сарадника пре свега вреднују квантитет публикованих радова а не квалитет, што континурано прети урушавању квалитета научноистраживачког рада у оквиру Факултета.

+++

Лоша финансијска и економска ситуација утиче на то да наставници и сарадници раде више послова и не посвећују се довољно наставном и научном раду.

+++

Слабије вредновање наставничких квалитета на рачун високог вредновања науке.

+++

Пријем младих сарадника је ограничен тачно утврђеним бројем часова наставе који зависи од броја уписаних студената јер се Факултет финансира на основу броја уписаних студената што онемогућава пријем већег броја младих сарадника, чијим би се усавршавањем добили квалитетни наставници Факултета.

++

Неједнаки критеријуми за избор наставника и сарадника на различитим одсецима Факултета преоптерећују одређен број наставника, а друге растерећују.

++

Докторске студије су строго дефинисане роковима и терминима што утиче на квалитет научноистраживачког рада, као и одвијање наставних активности докторанада.

++

 

ц) Предлог мера и активности за унапређење квалитета стандарда 7

Подстицање укључивања наставника и сарадника у пројекте финансиране од стране привредних субјекатa.

Организовање више семинара, по типу едукација едукатора, којима би се развијале компетенције наставника и сарадника за педагошки рад.

  Подстицање наставника и сарадника Факултета на конкурисање за пројекте Европске уније (ТЕМПУС, ЕРАЗМУС...)

  Подстицати квалитет научних радова а не квантитет и у складу са тим изменити постојеће критеријуме за напредовање.

Унети јасније квалитативне критеријуме у правилнике за избор у наставничка и сарадничка звања.

Инсистирати у знатно већој мери на педагошким компетенцијама приликом избора у наставничка звања.

  Усвајање кадровске политике, донети јасно утврђена правила пријема нових наставника и сарадника у будућности сходно потребама.

Подстицати ненаставно особље на стручно усавршавање и додатну едукацију

Ангажовање на проналажењу додатних извора финансирања.

Организовати едукацију за методологију извођења наставе.

 

Показатељи и прилози за стандард 7:

      Табела 7.1. Преглед броја наставника по звањима и статус наставника на

Природно-математичком факултету Универзитета у Крагујевцу (радни

однос са пуним и непуним радним временом, ангажовање по уговору)

      Табела 7.2. Преглед броја сарадника и статус на Природно-математичком

факултету Универзитета у Крагујевцу (радни однос са пуним и

непуним радним временом, ангажовање по уговору)

      Прилог 7.1. Правилник о начину и поступку заснивања радног односа и стицању
звања наставника Универзитета у Крагујевцу 2017.

Правилник о условима за избор наставника Природно-математичког
факултета у Крагујевцу

Додатни прилози уз стандард 7

Закон о високом образовању,

Статут Универзитета у Крагујевцу,

Правилник-приступно предавање

Образац извештаја

Приказ доприноса редовног професора

Студијски боравци

Учешће на научним и стручним скуповима

Програм развоја кадра и анализа потреба Факултета