Стандард 11: Квалитет простора и опреме

Квалитет простора и опреме се обезбеђује кроз њихов адекватан обим и структуру.

а) Опис стања, анализа и процена стандарда 11

Природно-математички факултет Универзитета у Крагујевцу обавља своју делатност у објектима смештеним у улици Радоја Домановића бр. 12. Факултет има три зграде (такозвану Главну зграду, Институт за физику и Институт за хемију).

Факултет има укупни расположиви простор од 10.733 m2, од чега 4.021 m2 чине лабораторије, амфитеатри, учионице и други простор намењен извођењу наставе. Овај простор у потпуности обезбеђује успешну реализацију свих наставних процеса и одличне услове за студирање. Однос укупне површине и броја студената свих акредитованих студијских програма је 7,39 m2 по студенту, а од тога је 2,83 m2 по студенту намењено извођењу наставе.

Настава се одвија у две смене, при чему се води рачуна да попуњеност преподневне смене (8.00 до 14.00) буде максимална. Сви амфитеатри и учионице опремљени су видео пројекторима и прикључком на интернет. Већина лабораторија опремљена је савременом опремом и омогућује квалитетно извођење наставе. Факултет је у склопу Темпус пројекта MCHEM (511044-TEMPUS-1-2010-1-UK-TEMPUS-JPCR) набавио и интерактивну таблу. Наставници и сарадници имају на располагању одговарајуће кабинете и собе. Обезбеђене су и читаонице и сале за семинаре за потребе наставника и сарадника. Велики број учионица, лабораторија и кабинета је климатизован (Прилог: Планови простора и зграда).

На Факултету постоји већи број савремено опремљених лабораторија за извођење наставе, као и за научно-истраживачки рад (Списак лабораторија, Спецификација лабораторијског простора).

Обезбеђен је засебан простор и одговарајући услови за несметани рад Студентске служба и Секретаријат Факултета.

Факултет располаже са седам рачунарских учионица које, поред рачунара са интернет прикључцима, поседују и осталу рачунарску опрему (пројекторе, штампаче, скенере, CD и DVD резаче, аудио опрему).

Рачунарска инфраструктура Факултета је добра, а обезбеђен је и континуиран бежични приступ интернету.

Факултет располаже рачунарским кластером за потребе наставе и научноистраживачког рада.

На Факултету је обезбеђена фотокопирница за потребе студената.

Сав простор који обезбеђује Факултет за потребе наставе, управе и научноистраживачког рада задовољава урбанистичке, техничко-технолошке и хигијенске услове.

Свим запосленим наставницима, сарадницима и студентима обезбеђен је неометан приступ различитим врстама информација у електронском облику и информационом технологијом у научноистраживачке сврхе.

На својим радним местима сви наставници и сарадници имају обезбеђен приступ академској мрежи, а од куће и бесплатни dial-up (модемски) приступ. Преко академске мреже, кроз систем KoBSON, доступни су најновији елекронски часописи неопходни за научно-истраживачки рад.

Факултет сваке године анализира и усклађује своје просторне капацитете и опрему са потребама наставног процеса и бројем студената и предвиђа значајна материјална средства за реконструкцију простора, као и куповину опреме потребне за квалитетно извођење наставе и истраживачког рада.

У периоду од претходнo спроведеног самовредновања, Факултет је уложио значајна средства за редовно одржавање и унапређење радног простора и опреме (Прилог 11.1). Значајним улагањима у ове радове Факултет је наставио да унапређује услове за рад студената и запослених у циљу достизања савремених стандарда наставног и научноистраживачког рада.

 

 

Природно-математички факултет Универзитета у Крагујевцу остварио је све циљеве и испунио све захтеве постављене стандардом 11, јер:

  поседује примерене просторне капацитете: учионице, кабинете, библиотеку, читаоницу, амфитетар, сале за предавања, лабораторије (Доказ о власништву, уговор о коришћењу или уговор о закупу, Извод из књиге инвентара)

  Факултет поседује Лабораторију за ћелијску и молекуларну биологију акредитовану по стандарду СРПС ИСО/ИЕЦ 17025 од стране Акредитационог тела Србије

  Факултет поседује Центар за конзервацију биодиверзитета копнених вода и рибарства на отвореним водама

  обезбеђен је и континуиран бежични приступ интернету

  Факултет прати и усклађује своје просторне капацитете и опрему са потребама наставног процеса и бројем студената

 

б) Анализа слабости и повољних елемената (SWOT анализа)

 

(SWOT анализа)

Квантификација процене

S - Strengths - Предности

+++ - високо значајно

W -Weaknesses - Слабости

++ - средње значајно

O - Opportunities - Могућности

+ - мало значајно

T Threats - Опасности

0 без значајности

 

Предности (Strengths)

Квантификација процене

Факултет располаже простором који у потпуности задовољава потребе акредитованих студијских програма (7,39 m2 по студенту, од чега је 2,83 m2 по студенту намењено извођењу наставе).

 

 

+++

Одговарајућа и савремена техничка, лабораторијска и друга опрема која обезбеђује квалитетно извођење наставе и спровођење научних истраживања.

 

+++

Адекватно опремљене рачунарске учионице са довољним бројем места за неометано и квалитетно обављање наставних (образовних) активности и научноистраживачког рада.

 

+++

Могућност коришћења рачунарског кластера за потребе наставе и научноистраживачког рада.

 

+++

За студенте и особље Факултета обезбеђен је стални и неометан приступ различитим врстама информација у електронском облику и информационим технологијама, у научноистраживачке и образовне сврхе, преко академске мреже.

 

 

+++

Континуирано праћење и усклађивање капацитета простора и опреме са потребама целокупне делатности Факултета.

 

+++

Однос капацитета опреме и броја студената је повољан.

+++

 

Слабости (Weaknesses)

Квантификација процене

Неопходна је већа читаоница.

++

Недовољно је иновирана опрема.

++

Факултет нема адекватне прилазе на улазу у зграде, као ни унутар зграда за лица са инвалидитетом.

++

 

Могућности (Opportunities)

 

Квантификација процене

Проширење простора уређењем око 1.500 m2 таванског простора.

 

+++

Проширење тржишта услуга.

+++

Коришћење нових технологија у едукационом процесу, интерактивне табле.

+++

Проширење научноистраживачких услуга.

+++

Набавка додатне опреме за интензивније укључивање наставног особља и студената у експериментална истраживања, посебно на мастер и докторским студијама.

 

+++

Интензивније укључивање у националне и међународне пројекте у циљу обезбеђивања средстава за набавку опреме.

+++

Побољшање техничке опремљености са циљем примене метода учења на даљину.

++

 

Опасности (Threats)

 

Квантификација процене

Појава конкуренције са широм лепезом и вишим квалитетом услуга.

 

+++

Пораст понуде супститута наших услуга.

+++

Смањење буџетских средстава за текуће одржавање објеката, набавку опреме, сервисирање опреме и режијске трошкове.

+++

Негативни демографски трендови.

+++

 

ц) Предлог мера и активности за унапређење квалитета стандарда 11

 

  Даље развијати систем информационих технологија: набавити специфичне компјутерске програме и пратећу опрему за електронско учење и наставна истраживања.

  Купити још више лиценци за најчешће коришћене програме.

  Заменити постојећу застарелу едукациону и лабораторијску опрему.

  Развити електронску консултативну наставу са студентима.

  Спроводити и даље континуирано одржавање простора и опреме.

  Спроводити континуирану едукацију запослених из области законских прописа који се односе на безбедност на раду и правилно управљање опремом коју користе на радном месту.

  Институти треба да направе структуиран захтев за обнављање лабораторијске и друге опреме.

  Направити прецизну анализу о ефективном коришћењу свих постојећих просторних ентитета Факултета.

 

Показатељи и прилози за стандард 11

 

      Табела 11.1. Укупна површина (у власништву високошколске установе и

изнајмљени простор) са површином објеката (амфитеатри, учионице,

лабораторије, организационе јединице, службе)

      Taбелa 11.2. Листа опреме у власништву високошколске установе која се користи у

наставном процесу и научноистраживачком раду

      Табела 11.3. Наставно-научне и стручне базе (Факултет не поседује наставно-научне и стручне базе)

Додатни Прилози уз стандард 11

Прилог 11.1. Планови простора и зграда

Прилог 11.2. Списак и Спецификација лабораторија

Прилог 11.3. Списак радова на одржавању објеката на Природно-математичком

факултету у периоду од 2015. до 2018.

Прилог 11.4. Сертификат

Прилог 11.5. Доказ о власништву

Прилог 11.6. Изјава о информатичким ресурсима