Стандард 10: Квалитет управљања високошколском установом и квалитет ненаставне подршке

Квалитет управљања високошколском установом и квалитет ненаставне подршке се обезбеђује утврђивањем надлежности и одговорности органа управљања и јединица за ненаставну подршку и перманентним праћењем и провером њиховог рада.

 

а) Опис стања, анализа и процена стандарда 10

Oрганизационa структурa и систем управљања Природно-математичкoг факултета Универзитета у Крагујевцу обезбеђују постизање задатака и циљева високошколске установе, примерени су врсти и карактеру делатности и усклађени су са потребама рада. Орган управљања и орган пословођења Факултетом, њихова надлежност и одговорност у организацији и управљању Факултетом, утврђени су и прецизно дефинисани Статутом Факултета у складу са законом. Статутом Факултета и Правилником о систематизацији послова и радних задатака дефинисани су и структура и делокруг рада организационих јединица на Факултету ,у складу са законом.

Факултет има следеће организацине јединице: Институт за биологију и екологију, Институт за математику и информатику, Институт за хемију, Институт за физику, Катедру општеобразовних предмета и Секретаријат. На Факултету постоје и следеће организационе целине: Деканат Факултета, Центар за рибарство и конзервацију биодиверзитета копнених вода АКВАРИЈУМ, Центар за заштиту животне средине, Ботаничка башта, Центар за перманентно образовање, Иновациони центар за примењену математику и информационе технологије, Центар за радијациону и хемијску мутагенезу и антиоксидациону заштиту, Центар за преклиничка испитивања активних супстанци, Центар за рачунарско моделовање и оптимизацију (ЦЕРАМО) и Иновациони центар за природне науке.

Због сложености организације Факултета, начин и квалитет управљања су од посебне важности. Број ненаставног особља (секретар, административно особље, студентска служба и друге службе Факултета) је довољан за несметани и квалитетан рад Факултета.

Организација и управљање високошколском установом се систематски прати и оцењује, као и рад управљачког и ненаставног кадра. Комисији за обезбеђење квалитета нису пристигле замерке на организацију и управљање Факултетом, тако да се може сматрати да су организација и управљање на задовољавајућем нивоу.

Орган управљања Факултетом је Савет Факултета, чија је надлежност дефинисана Статутом Факултета.

Орган пословођења Факултетом је Декан, који за свој рад одговара Савету. Декану у раду помажу Продекан за финансије, Продекан за наставу и Продекан за науку, као и студент продекан. Декан бира руководиоце организационих јединица на предлог организационих јединица. Студентски парламент је део управљачке структуре Факултета.

Стручни органи у управљачкој структури Факултета су Наставно-научно веће и Већа катедри.

Наставно-научно веће Факултета чине представници Већа Катедри одговарајућих Института Факултета као организационих јединица и то са сваког од Института по осам представника, од којих седам у звању наставника а један у звању сарадника, а са Катедре општеобразовних предмета један представник. Декан, Продекани, Управници Инстита и Шеф Катедре општеобразовних предмета су чланови Наставно-научног већа по функцији. Наставно-научно веће Факултета утврђује предлог Статута, утврђује предлог студијских програма свих облика студија по Институтима, групама или смеровима, утврђује предлог финансијског плана, утврђује предлог извештаја о пословању и годишњи обрачун, доноси програм научних истраживања, одлучује о организовању студија и облицима стручног образовања и усавршавања на страном језику, одобрава теме специјалистичких радова и докторских дисертација, доноси одлуке о оснивању или укидању Катедри, бира представнике Факултета односно Института у саставу Факултета за Савет Универзитета, предлаже Универзитету матичност за све облике студија, даје мишљење Универзитету о броју студената који се уписују у прву годину студијског програма који се финансирају из буџета и о броју студената који се сами финансирају, утврђује мере за подстицање развоја изразито успешних и даровитих студената.

Наставно-научно веће најмање једном годишње разматра извештај о остваривању програма научних истраживања која доноси Факултет, утврђује предлог плана коришћења средстава за инвестиције, утврђује предлог одлуке о висини школарине, разматра и припрема предлоге о питањима о којима одлучује Савет Факултета у складу са овим Статутом. Наставно-научно веће такође даје мишљење о предлозима Катедри у циљу вођења јединствене наставно-научне политике на Факултету и обавља и друге послове утврђене законом и Статутом Факултета и Универзитета.

Факултет испуњава све прописане стандарде за ненаставно особље јер:

 

-          запошљава више од једног библотекара са високом стручном спремом и једног књижничара, чиме обезбеђује успешан рад библиотеке;

-          запошљава четири извршиоца на пословима студентске службе Факултета;

-          запошљава четири сарадника са одговарајућом стручном спремом на пословима информационог система;

-          обезбеђује администраторе за сваку рачунарску учионицу који су задужени за одржавање рачунара и рачунарске опреме;

-          запошљава Секретара Факултета (дипломираног правника).

 

Студенти Факултета активностима организованим од стране Студентског парламента могу да прате, спроводе анкете, оцењују и предложе мере за побољшање рада појединих служби Факултета које са свог становишта сматрају актуелним. Анкете којима се испитују ставови и мишљења студената о питањима из свих области које се проверавају у процесу самовредновања обавезни су елеменат самовредновања на Факултету.

Ненаставни радници сваке године присуствују саветовањима у оквиру струкe, чиме Факултет обезбеђује управљачком и ненаставном особљу образовање и усавршавање (Прилог).

 

Сви запослени на Факултету као и Студентски парламент Факултета могу у писаном облику оценити организацију и управљање Факултетом и ставити примедбе и сугестије Комисији за обезбеђење квалитета у вези са организацијом и управљањем Факултетом. У протеклом периоду Комисији за обезбеђење квалитета нису стигле замерке на организацију и управљање Факултетом.

Информације о раду стручних служби Факултета као и органа управљања доступне су свим запосленима, јавности и студентима путем огласних табли и на интернет страницама Факултета (нпр. на сајту Факултета се налазе информације о сазиву Наставно-научног већа са предлогом дневног реда, записници са седница већа, општи акти Факултета).

 

Природно-математички факултет Универзитета у Крагујевцу остварио је циљеве и испунио стандарде постављене стандардом 10, јер:

  Статутом Факутета је прецизно дефинисан орган управљања и орган пословођења Факултетом, дефинисане су надлежности органа управљања и надлежности органа пословођења Факултетом, као и њихова одговорност

  организационе јединице на Факултету, њихова структура и делокруг рада утврђени су Правилником о систематизацији послова и радних задатака у складу са Законом и извршена је систематизација радних места

  прати и оцењује организацију и управљање високошколском установом

  прати и оцењује рад управљачког и ненаставног особља

  има услове за заснивање радног односа дефинисане Правилником о систематизацији послова и радних задатака у складу са законом

  информације о раду стручних служби Факултета, као и органа управљања доступне су студентима, запосленима и јавности путем огласних табли и на интернет страницама Факултета

  обезбеђује број и квалитет ненаставног особља у складу са стандардима за акредитацију

  обезбеђује управљачком и ненаставном особљу образовање и усавршавање (спроведено је похађање курсева страних језика, учешће на разним семинарима и сл.)

 

б) Анализа слабости и повољних елемената (SWOT анализа)

 

(SWOT анализа)

Квантификација процене

S - Strengths - Предности

+++ - високо значајно

W -Weaknesses - Слабости

++ - средње значајно

O - Opportunities - Могућности

+ - мало значајно

T Threats - Опасности

0 без значајности

 

 

Предности (Strengths)

Квантификација процене

Статутом Факултета дефинисани су орган управљања и орган пословођења Факултетом.

 

+++

Дефинисане су надлежности органа управљања и надлежности органа пословођења Факултетом као и њихова одговорност.

 

+++

Структура и делокруг рада Организационих јединица на Факултету су дефинисани.

 

+++

Факултет перманентно усавршава и образује ненаставно особље.

 

+++

Информације о раду стручних служби и органа управљања су доступне.

 

+++

Факултет прати и оцењује рад управљачког кадра, стручних служби и ненаставног особља.

 

++

 

Слабости (Weaknesses)

 

Квантификација процене

Незаинтересованост студената за рад управљачког и ненаставног особља.

 

++

 

Могућности (Opportunities)

 

Квантификација процене

Обезбедити чешће образовање и усавршавање управљачког и ненаставног особља.

 

+++

 

Опасности (Threats)

 

Квантификација процене

Све већа оптерећеност Студентске службе и службе општих и правних послова и службе рачуноводства, због све обимније и сложеније документације.

 

++

 

ц) Предлог мера и активности за унапређење квалитета стандарда 10

 

Ø  Редовно разматрати резултате студентске Анкете у погледу квалитета рада појединих служби Факултета и предлагати евентуалне мере за унапређење рада ових служби.

Ø  Едуковати студенте да је у њиховом интересу да активно прате и оцењују рад управљачког и ненаставног особља.

Ø  Спроводити континуирану едукацију запослених из области законских прописа који се односи на њихов рад, као и стручну едукацију неопходну за рад према радном месту.

Ø  На погодном месту на Факултету поставити кутију за примедбе да би се добиле искрене замерке од стране студената и запослених у вези са организацијом и управљањем радом Факултета, али и радом ненаставног и наставног особља.

Ø  Примати у радни однос само ненаставно особље које има стручну спрему прописану стандардима за акредитацију.

Ø  За праћење и оцењивање рада запослених у ваннаставној организационој јединици увести подношење извештаја на крају сваког месеца од непосредног руководиоца којим се вреднује рад запосленог.

 

Показатељи и прилози за стандард 10

 

      Табела 10.1. Број ненаставних радника запослених на неодређено време на

Факултету у оквиру организационих јединица

      Прилог 10 .1. Шематска организациона структура Факултета

      Прилог 10.2. Анкете студената о процени квалитета рада органа управљања и рада

стручних служби (садржана у Анкетама студената о квалитету

студија и студијских програма) (Прилог 3.3.)

 

Додатни прилози уз стандард 10

Чланови Савета Факултетa

Чланови ННВ-а Факултета

Усавршавање ненаставног особља

Правилник о систематизацији