Стандард 14: Систематско праћење и периодична провера квалитета

Високошколска установа континуирано и систематски прикупља потребне информације о обезбеђењу квалитета и врши периодичне провере у свим областима обезбеђења квалитета.

а) Опис стања, анализа и процена стандарда 14        

Факултет континуирано спроводи различите активности које за циљ имају праћење квалитета и реализације студијских програма, као и примену мера које се могу предузети за њихово унапређивање. Адекватна инфраструктура коју је Факултет обезбедио омогућава да се подаци прикупљају редовно и системски прате и проверавају. Тиме се обезбеђује достизање жељених стандарда.

У процес континуираног праћења квалитета су укључени и студенти, кроз чланство у комисијама, Наставно-научном већу и Савету Факултета, као и кроз процес анкетирања. На крају сваког семестра се организују анонимне студентске анкете којима се оцењује педагошки рад наставног особља (наставника и сарадника), али и служби, као што су Студентска служба и Библиотека. У анкети студенти имају могућност да оцене припремљеност наставника и сарадника, јасноћу излагања градива, однос према студентима током наставе, као и доступност за консултације. Извештаји о резултатима спроведених анкета и извештаји о успеху студената разматрају се на седницама одговарајућих комисија и Наставно-научног већа Факултета. Годишњи извештај о раду Комисије за обезбеђење квалитета предмет су разматрања на седницама Наставно-научног већа Факултета. Сви општи акти којима је регулисан систем обезбеђења квалитета доступни су јавности на интернет страници Факултета.

Евалуација научно-истраживачког рада, као и услова научно-истраживачког рада, спроводе се сваке године.

Редовно се обезбеђују повратне информације од послодаваца о квалитету стечених компетенција свршених студената докторских студија, као и подаци који су неопходни за упоређивање са другим високошколским установама и размењују се информације са установама са којима се остварује научна сарадња и размена студената и наставног особља. Посебна се прати даљи развој каријере доктора хемијских наука који су звање стекли на Факултету и њихов успех у академској заједници.

 

б) Анализа слабости и повољних елемената (SWOT анализа)

 

квантификација процене :

                           

 (SWOT анализа)

Квантификација процене

S - Strengths - Предности

+++  -  високо значајно

W -Weaknesses - Слабости

++  -  средње значајно

O - Opportunities - Могућности

+   -  мало значајно

T - Threats - Опасности

0 без значајности

 

Предности (Strengths)

Квантификација процене

Факултет је обезбедио инфраструктуру и све потребне услове за редовно систематско праћење и обезбеђење квалитета.

+++

Факултет редовно спроводи и анализира студентске анкете.

+++

Процес прикупљања података о квалитету спроводи се периодично према календару и у складу са одговарајућим правилницима.

+++

Увођење нових информационих система којима би се подржао процес обезбеђења квалитета (електронско попуњавање анкета...).

+++

Факултет континуирано реализује процес обезбеђења и унапређења квалитета.

++

Усклађивање са сродним високошколским институцијама у земљи и иностранству.

++

Резултати студентских анкета доступни су на интернет страници Факултета.

++

Факултет добија повратне информације о квалитету стечених компетенција од својих дипломираних студената.

++

Факултет има Акциони план Комисије за обезбеђење квалитета.

++

 

 

Слабости (Weaknesses)

 

Квантификација процене

Нередовне повратне информације о квалитету стечених компетенција свршених студената докторских студија од стране послодаваца и других одговарајућих организација.

++

Недовољна заинтересованост студената приликом анкетирања и недовољна објективност приликом попуњавања анкета.

++

 

Могућности (Opportunities)

 

Квантификација процене

Спровођење и реализација мера којима би се побољшао квалитет на Факултету.

+++

Учествовање на међународним пројектима који се баве процесима побољшања квалитета наставе, као и научно-истраживачког рада.

++

 

 

Опасности (Threats)

 

Квантификација процене

Слаба мотивисаност наставног и ненаставног особља за процесе који се односе на процесе спровођења провере квалитета, као и примене мера за корекцију.

+++

Недовољна заинтересованост студената да учествују у процесу евалуације и унапређења квалитета.

++

 

ц) Предлози за побољшање и планиране мере

Ø Наставити са континуираним праћењем функционисања система обезбеђења квалитета и вршити потребне иновације које се односе на методе прикупљања и обраде података.

Ø Наставити са унапређивањем инфраструктуре како би се обезбедило редовно систематско прикупљање и обрада података неопходних за оцену квалитета.

Ø Потребно је наставити са радом на подизању свести о значају континуираног праћења и периодичне провере квалитета.

Ø Реализовати анкетирање већег спектра послодаваца које се односи на евалуацију стечених компетенција свршених студената докторских студија.

 

Показатељи и прилози за стандард  14:

Информације присутне на сајту Факултета (https://www.pmf.kg.ac.rs/) о активностима које обезбеђују систематско праћење и периодичну проверу квалитета у циљу одржавања и унапређења квалитета рада Факултета.