Стандард 6: Квалитет научноистраживачког, уметничког и стручног рада

Високошколска установа непрекидно ради на подстицању, обезбеђењу услова, праћењу и провери резултата научноистраживачког, уметничког и стручног рада и на њиховом укључивању у наставни процес.

а) Опис стања, анализа и процена стандарда 6

У конципирању и спровођењу студијског програма ДАС хемије остварено је јединство образовног, научноистраживачког и стручног рада, односно обезбеђена интегрисаност истраживачких метода и резултата истраживања у наставне програме.

Факултет поседује ресурсе за остваривање и организовање базичних, развојних и примењених истраживања и стручног рада. Постојеће структуре за реализацију и организовање научноистраживачког и стручног рада одговарају нормативима, што се доказује успешном поновном акредитацијом Факултета као научноистраживачке организације од стране Министарства просвете и науке (Одлука о акредитацији бр. 660-01-000/12/27 од 02.02.2016. године). Одређивање истраживачких стратегија, садржај и резултати научних, истраживачких и стручних активности усклађени су са стратешким циљем Факултета, као и са националним и европским циљевима и стандардима високог образовања, што је истакнуто Програмом научноистаживачког рада Факултета за период 2016-2020, датим као прилог у Извештају о самовредновању установе.

Високи ниво образовног рада на студијском програму ДАС хемије омогућен је између осталог и знањима до којих наставници и сарадници долазе спровођењем континуираног научног и стручног рада. Запослени на Факултету, учесници на студијском програму ДАС ХЕМИЈА, ангажовани су на бројним фундаменталним, иновационим, развојним и другим националним и међународним пројектима, а користе и могућности за усавршавање у земљи и у иностранству. Током 2018. године пројектима је прикључен већи број младих истраживача на основу одлуке Министарства просвете, науке и технолошког развоја, а у оквиру акције ангажовања 1000 младих истраживача у Србији. Посебност студијског програма ДАС хемије је и томе што већина студента докторанда је ангажована на неком од научних пројеката.

Факултет подстиче своје запослене да се активно баве научним и истраживачким радом и да што чешће објављују резултате свога рада и систематски прати и оцењује обим и квалитет истраживачког рада наставника и сарадника. Учешће запослених на научним скуповима националног, регионалног и светског значаја подстиче се, пре свега, обезбеђивањем потребне документације за конкурисање за средства код Министарства просвете, науке и технолошког развоја а, на жалост, много мање издвајањем из сопствених средстава Факултета, због недостатка истих.

Приликом избора у звање наставника, Факултет доследно примењује критеријуме који се односе на научноистраживачки и педагошки рад, у складу са препоруком Националног савета за високо образовање. Анализом је утврђено да су критеријуми Факултета у складу са критеријума других високошколских установа природно-математичког поља, а у неким случајевима и значајно строжији, премашујући минималне услове дате у препорукама Националног савета за високо образовање. По својим стандардима, Институ за хемију предњачи по захтевима за изборе у наставна звања (Правилник о условима за избор наставника на Факултету). Од наставника се тражи да поред задатог броја објављених радова у међунардоним часописима, имају и истраживачки боравак у иностраним истраживачким лабораторијама у трајању од најмање 6 месеци.

Референце наставника из одређених научних области одговарају садржају предмета који су им поверени акредитацијом, што доводи до високе усаглашености научног и образовног рада наставника (може се проверити увидом у књиге наставника и књиге предмета на студијском програму). Запослени на Факултету ангажовани су на 16 међународних и националних пројеката Министарства просвете, науке и технолошког развоја и на научно-истраживачким пројектима чији су руководиоци запослени на другим НИО у земљи, тако да укупно 178 наставника и сарадника учествује у раду на пројектима. Факултет има и добру сарадњу са привредом, о чему постоје јавно доступни подаци у Извештајима о раду које сваке године усваја Наставно-научно веће Факултета.

Велики број запослених на Факултету има развијену научну сарадњу са страним универзитетима, тако да наставници, сарадници и истраживачи повремено бораве на страним универзитетима, а реализују се и повремене посете страних истраживача и гостујућих професора, што представља вид унапређења наставног процеса. Кадровски, просторни и материјални услови на Факултеу за научноистраживачки рад су добри. Непрекидно се ради на одржавању и опремању постојећих научних лабораторија средствима Министарства просвете, науке и технолошког развоја, средствима од реализације међународних пројеката (ТЕМПУС, ФП7), од стране пројеката других Министарстава, пројеката са привредом, донација из земље и иностранства и средствима остварених пружањем услуга и реализацијом закључених уговора са наручиоцима посла. Редовно се набавља стручна и научна литература. Развијена је и издавачка делатност и наставници који су ангажовани на студијском програму штампају уџбенике и практикуме за потребе настеве.

Знања стечена спровођењем одређених научно-истраживачких и професионалних активности ажурно се укључују у постојећи наставни процес, тако да је ужа научна област наставног особља у директној функцији наставе.

 

б) Анализа слабости и повољних елемената (SWOT анализа)

 

квантификација процене :

 

(SWOT анализа)

Квантификација процене

S - Strengths - Предности

+++ - високо значајно

W -Weaknesses - Слабости

++ - средње значајно

O - Opportunities - Могућности

+ - мало значајно

T - Threats - Опасности

0 без значајности

 

Предности (Strengths)

Квантификација процене

Одобрени број пројеката Министарства просвете, науке и технолошког развоја за период 2011 2020.

 

+++

Постоје Програм научноистраживачког рада ПМФ-а, Програм развоја научно-истраживачког кадра (којим се дефинише брига о научноистраживачком подмлатку) (Додатни прилози уз стандард 6) и Правилник о раду на основу којих се врши финансирање научно-истраживачког рада.

 

+++

Утврђени су критеријуми за суфинансирање учешћа наставника и сарадника на научним скуповима на основу критеријума надлежног Министарства.

 

+++

Обезбеђен је сталан и неометан приступ различитим врстама информација у електронском облику, као и информационим технологијама које се у значајном обиму могу користити у научно-истраживачке и образовне сврхе.

+++

Постоји одговарајућа и савремена техничка, лабораторијска и друга опрема.

+++

Постоји усаглашеност образовног, научноистраживачког и стручног рада.

+++

Садржај научноистраживачког и стручног рада усаглашен је са стратешким опредељењем земље и европским циљевима.

 

Перманентност научног истраживања и међународне сарадње.

+++

Активно укључивање резултата истраживања у наставни процес.

+++

Подстицање наставника и сарадника на публиковање резултата истраживања.

+++

Факултет негује издавачку делатност.

++

 

 

Слабости (Weaknesses)

 

Квантификација процене

Постојећи извори финансирања нису довољни за младе истраживаче.

+++

Недовољна набавка новије декватне лабораторијске и друге опреме за подизање обима и квалитета извођења научноистраживачког рада.

 

++

 

Могућности (Opportunities)

 

Квантификација процене

Покретање нових пројеката.

+++

Набавка додатне лабораторијске и друге потребне опреме за интензивније укључивање наставног особља и студената у експериментална истраживања.

 

+++

Унапређење постојећих и развитак нових области експерименталних истраживања, кроз формирање нових лабораторија са којима би се развиле нове истраживачке методе.

 

++

И даље повећавати ниво мобилности наставника и сарадника

++

 

Опасности (Threats)

 

Квантификација процене

Ограничена набавка лабораторијских ресурса за адекватну реализацију различитих делатности из домена научно-истраживачког рада.

 

++

 

ц) Предлог мера и активности за унапређење квалитета стандарда 6

 

  Радити на даљем повећању броја публикованих радова запослених, пре свега у истакнутим међународним часописима.

  Одржавати квалитет научно-истраживачких (домаћих, међународних, билатералних и мултилатералних) пројеката на којима су ангажовани запослени.

  Радити на даљем унапређењу простора, набавци нове и одржавању постојеће опреме за рад истраживача.

  Наставити са ангажовањем младих истраживача у научно-истраживачким пројектима.

  Развијати нову и одржавати постојећу сарадњу са иностраним универзитетима.

 

Показатељи и прилози за стандард 6:

Табела 6.1. Назив текућих научноистраживачких/уметничких пројеката, чији су руководиоци наставници стално запослени у високошколској установи.

Табела 6.2. Списак наставника и сарадника запослених у високошколској установи, учесника у текућим домаћим и међународним пројектима

Табела 6.3. Збирни преглед научноистраживачких и уметничких резултата у установи у претходној календарској години према критеријумима Министарства и класификације уметничко-истраживачких резултата.

Табела 6.4. Списак SCI/ ССЦИ-индексираних радова по годинама за претходни трогодишњи период. (Навести референце са редним бројем)

Табела 6.5. Листа одбрањених докторских дисертација и уметничких пројеката (име кандидтата, име ментора, назив дисертације и година одбране, публиковани резултати) у високошколској установи у претходне три школске године

Табела 6.6. Списак стручних и уметничких пројеката који се тренутно реализују у установи чији су руководиоци наставници стално запослени у високошколској установи.

Табела 6.7. Списак ментора према тренутно важећим стандардима који се односи на испуњеност услова за менторе у оквиру образовно-научног, односно образовноуметничког поља, као и однос броја ментора у односу на укупан број наставника на високошколској установи.

Прилог 6.1. Списак награда и признања наставника, сарадника и студената за остварене резултате у научноистраживачком и уметничко-истраживачком раду.

Прилог 6.2. Однос наставника и сарадника укључених у пројекте у односу на укупан број наставника и сарадника на високошколској установи.

Прилог 6.3. Однос броја SCI-индексираних радова у односу на укупан број наставника и сарадника на високошколској установи.

Прилог: Сарадња са привредом