Табела 6.6. Назив и број  текућих стручних и уметничких пројеката који се тренутно реализују у установи чији су руководиоци  наставници  стално запослени у високошколској установи.

 

Редни

број

Назив и евиденциони број пројекта

Домаћи (Д) и међуна

родни (М)

Назив финансијера

Број учесника на пројекту

1.

Израда програма унапређења рибарства за РП у заштићеним природним добрима за период 2013-2022. година и израда годишњих програма за 2015,2016 и 2017. годину за сва рибарска подручја којима газдује ЈП „Србијашуме“ аутори програма проф. др Владица Симић и проф. др Снежана Симић.

Д

ЈП за газдовање шумама  „Србијашуме“

3 (2 са ПМФ-a)

2.

Израда програма биолошког мониторинга за заштићена подручја: Споменици приоде: врело Млаве, Крупаљско врело и Хомоњска потајница. Руководилац програма: проф. др Владица Симић;

Д

фирме „POWER BNM“ д.о.о Кумарево,

Лесковац

10 са ПМФ-a

3.

Програм управљања заштићених подручја од националног интереса којима управља ЈКП „Белосавац“, Жагубица. Руководилац програма: проф. др Владица Симић

Д

СОУР Ветерница, Лесковац

2 са ПМФ-a

4.

Програм управљања рибарским подручјем «Србија Исток - део», за период 2012-2022. године. Руководилац програма: проф. др Владица Симић

Д

СОУР Ветерница, Лесковац

2 са ПМФ-а

5.

Програм управљања рибарским подручјем  «Србија Исток - део» за период 2012-2022. године. Руководилац програма: проф. др Владица Симић

Д

СОУР Јужна Морава, Ниш

2 са ПМФ-а

6.

Програм управљања рибарским подручјем Србија Национални парк «Копаоник» за период 2012-2022. године. Руководилац програма: проф. др Владица Симић

Д

ЈП НП «Копаоник»

4 (2 са ПМФ-а)

7.

Програм управљања рибарским подручјем Предело изузетних одлика «Власина», 2012-2022. године. Руководилац програма: проф. др Владица Симић

Д

ЈП Дирекција за путеве и грађевинско земљиште, Сурдулица

3 (2 са ПМФ-а)

8.

Програм управљања рибарским подручјем «Србија југозапад» за период 2012-2022. године. Руководилац програма: проф. др Владица Симић

Д

СПДА Екологик, Чачак

3 (2 са ПМФ-а)

9.

Програм управљања рибарским подручјем «Србија југозапад – део» (Гружанско језеро). за период 2012-2022. године.

Руководилац програма: проф. др Владица Симић.

Д

Риверс гард, Јагодина

2  са ПМФ-а

10.

Програм управљања рибарским подручјем «Србија југозапад - део», за период 2012-2022. године. Руководилац програма: проф. др Владица Симић.

Д

Плус спорт, Краљево

2  са ПМФ-а

11.

Програм управљања рибарским подручјем Предело изузетних одлика «долина Пчиње» за период 2012-2022. године. Руководилац програма: проф. др Владица Симић.

Д

СПЦ Епархија Врањска

3 (2 са ПМФ-а)

12.

Репроцентар за производњу и узгој млађи аутохтоне поточне пастрмке (Salmo trutta) у горњем току реке Толишнице, 2013. година. Руководилац програма: проф. др Владица Симић

Д

ЈП Србијашуме

4 (3 са ПМФ-а)

13.

Биотехнолошка санација и уређење балти на делу Дунав - Мала Врбица систем „ALARM+” 2013. година. Руководилац програма: проф. др Владица Симић

Д

ЕПС Ђердап II

3 (2 са ПМФ-а)

14.

Елаборат о еколошком статусу и одрживом протицају екосистема Рупске реке и Зеленичког потока пре и после изградње Мале хидроелектране поречје на територији општине Лесковац. Руководилац проф. др Владица Симић

Д

Power BNM, Кумарево

2 са ПМФ-а

15.

Студија о могућем утицају магистралног гасовода ''Јужни ток'' на ихтиофауну водених екосистема који се налазе на траси гасовода на територији Србије, за потребе анализе утицаја магистралног гасовода ''Јужни ток'' и објеката на животну средину, а све за потребе прикупљања подлога за реализацију Студије утицаја на животну средину Магистралног гасовода ''Јужни ток'' на територији републике Србије. Руководилац проф. др Владица Симић

Д

Институт Јарослав Черни, Београд

2 са ПМФ-а

16.

STUDY OF FEASIBILITY: Ice cream Monitoring using Computer Vision. Руководилац пројекта је проф.др  Бобан Стојановић

М

LABORATOIRE QUANTUP (Француска)

4

17.

Студија „Хидроинформациони систем Дрина 3б фаза“; водећи истраживач на пројекту са Факултета је проф. др Бобан Стојановић;

Д

Институт Јарослав Черни

5

18.

Израда референтног хидрауличког модела система ХЕ „Ђердап“ и ефикасног хидрауличко-енергетског солвера, Институт Јарослав Черни и Природно-математички факултет Крагујевац- водећи истраживач на пројекту са Факултета је проф. др Бобан Стојановић

Д

Институт Јарослав Черни

10

19.

Развој софтверске библиотеке и пратећих модула за статистичку анализу података о мерењима, - водећи истраживач на пројекту са Факултета је проф. др Бобан Стојановић

Д

ПМФ и Водена доо Крагујевац

4

20.

Пројекат са компанијом LABORATOIRE QUANTUP (Француска). Назив уговора:

STUDY OF FEASIBILITY: Ice cream Monitoring using Computer Vision. Руководилац пројекта је проф. др Бобан Стојановић

М

 

LABORATOIRE QUANTUP (Француска).

5