Табела 6.2.  Списак  наставника  и  сарадника  запослених  у високошколској установи, учесника у текућим међународним и домаћим пројектима

 

Редни

број

Име презиме

Звање

Назив пројекта

1.        

Иван Гутман

проф. емеритус

Теорија графова и математичко програмирање са применама у хемији и рачунарству (174033)

2.        

Зорица Бугарчић

ред. проф.

Испитивање механизма реакција комплекса јона прелазних метала са биолошки значајним молекулима (172011)

3.        

Мирољуб Дугић

ред. проф.

Нови приступ проблемима заснивања квантне механике са аспекта примене у квантним технологијама и интерпретацијама сигнала различитог порекла (171028)

4.        

Иван Живић

ред. проф

Фазни прелази и карактеризација неорганских и органских система (171015)

5.        

Милан Јоксовић

ред..проф.

Синтеза, моделовање, физичко-хемијске и биолошке особине органских једињења и одговарајућих комплекса метала (172016)

6.        

Светлана Марковић

ред. проф

Синтеза, моделовање, физичко-хемијске и биолошке особине органских једињења и одговарајућих комплекса метала (172016)

7.        

Зоран Матовић

ред. проф

Преклиничка испитивања биоактивних супстанци (41010)

8.        

Оливера Милошевић -   Ђорђевић

ред. проф

Преклиничка испитивања биоактивних супстанци (41010)

9.        

Драгослав Никезић

ред. проф

Експериментална и теоријска истраживања у радијационој физици и радиоекологији (171021)

10.    

Бранка Огњановић

ред.проф.

Молекуларно физиолошки биомониторинг аеробних организама заснован на одређивању биохемијских биомаркера оксидационог стреса (173041)

11.    

Зорица Петровић

ред. проф

Синтеза, моделовање, физичко-хемијске и биолошке особине органских једињења и одговарајућих комплекса метала (172016)

12.    

Љиљана Павловић

ред.проф.

Теорија графова и математичко програмирање са применама у хемији и рачунарству (174033)

13.    

Мирослава Петровић-Торгашев

ред. проф

Геометрија, образовање и визуелизација са применама (174012)

14.    

Бранислав Ранковић

ред. проф

Карактеризација и примена метаболита гљива и утврђивање потенцијала нових биофунгицида евиденциони (173032)

15.    

Владимир Ристић

ред. проф

Експериментална и теоријска истраживања у радијационој физици и радиоекологији (171021)

16.    

Светислав Савовић

ред. проф

Фотонске компоненте и системи (171011)

17.    

Владица Симић

ред.проф.

Биосенсинг технологије и глобални систем за континуирана истраживања и интегрисано управљање eкосистемима (ИИИ 43002)

Еволуција у хетерогеним срединама: механизми адаптација, биомониторинг и конзервација биодиверзитета (173025)

Међународни пројекат: AQUAGAMETE COST Action- Food and Agriculture, COST Action FA 1205 (Assessing and improving the quality of aquatic animal gametes to enhance aquatic resources). http://aquagamete.webs.upv.es/serbia/

Међународни пројекат: Rojal Norwegian Embassy. Crypreservation in fisheries and conservation of salmonid fish species in Serbia. Grant Letter for SRB-15/0009. 2015.

Међународни пројекат: The GLOBAQUA project. The European Communities 7th Framework Programme . Funding under Grant agreement no. 603629-ENV-2013-6.2.

Процена нивоа биоконтаминације великих река Хрватске и Србије. Билатерални пројекат Републике Србије и Републике Хрватске

18.    

Снежана Симић

ред.проф.

Утицај квалитета компонената у исхрани ципринида на квалитет меса, губитке и економичност производње (TП31011)

Биосенсинг технологије и глобални систем за континуирана истраживања и интегрисано управљање eкосистемима (ИИИ43002)

Међународни пројекат: The GLOBAQUA project. The European Communities 7th Framework Programme . Funding under Grant agreement no. 603629-ENV-2013-6.2.

19.    

Марија Станић

ред.проф.

Апроксимација интегралних и диференцијалних оператора и примене (174015)

Развој нових информационо-комуникационих технологија, коришћењем напредних математичких метода, са применама у медицини, телекомуникацијама, енергетици, заштити националне баштине и образовању (44006)

20.    

Срећко Трифуновић

ред. проф

Синтеза, моделовање, физичко-хемијске и биолошке особине органских једињења и одговарајућих комплекса метала (172016)

21.    

Љиљана Чомић

ред. проф

Преклиничка испитивања биоактивних супстанци (41010)

Карактеризација и примена метаболита гљива и утврђивање потенцијала нових биофунгицида (173032)

22.    

Дејан Бојовић

ванр.проф.

Методе нумеричке и нелинеарне анализе са применама(174002)

23.    

Ненад Вуковић

ванр. проф.

Преклиничка испитивања биоактивних супстанци (41010) Биоархеологија древне Европе: људи, животиње и биљке у праисторији Србије (47001)

24.    

Радосав Ђорђевић

ванр.проф.

Репрезентација логичких структура и формалних језика и њихове примене у рачунарству (174026)

25.    

Невена Ђукић

ванр.проф.

Изучавање генетичке основе побољшања приноса и квалитета стрних жита у различитим еколошким условима  (TP 31092)

26.    

Борис Фуртула

ванр.проф

Теорија графова и математичко програмирање са применама у хемији и рачунарству (174033)

27.    

Милош Ивановић

ванр.проф.

Примена биомедицинског инжењеринга у претклиничкој и клиничкој пракси (41007)

28.    

Верица Јевтић

ванр.проф.

Синтеза, моделовање, физичко-хемијске и биолошке особине органских једињења и одговарајућих комплекса метала (172016)

29.    

Љубинка Јоксовић

ванр. проф.

Синтеза, моделовање, физичко-хемијске и биолошке особине органских једињења и одговарајућих комплекса метала (172016)

30.    

Милан Ковачевић

ванр.проф.

Експериментална и теоријска истраживања у радијационој физици и радиоекологији (171021)

Фотонске компоненте и системи (171011)

31.    

Драгана Крстић

Ванр.проф.

Експериментална и теоријска истраживања у радијационој физици и радиоекологији (171021)

Заједничка истраживања мерења и утицаја јонизујућег и УВ зрачења у области медицине и заштите животне средине (III 43011)

32.    

Мирко Леповић

ванр.проф.

Теорија графова и математичко програмирање са применама у хемији и рачунарству (174033)

33.    

Емилија Нешовић

Ванр.проф.

Геометрија, образовање и визуелизација са применама (174012)

34.    

Александар Остојић

ванр.проф.

Преклиничка испитивања биоактивних супстанци (III41010)

35.    

Биљана Петровић

ванр.проф.

Испитивање механизма реакција комплекса јона прелазних метала са биолошки значајним молекулима (172011)

36.    

Виолета Петровић

ванр.проф.

Физика судара и фотопроцеса у атомским, (био)молекулским и нанодимензионим системима (171020)

37.    

Снежана Пешић

ванр.проф.

Fauna Europaea (http://www.faunaeur.org/experts.php?id=13)

38.    

Бранислав Поповић

ванр.проф.

Методе нумеричке и нелинеарне анализе са применама(174002)

39.    

Славко Раденковић

ванр.проф.

Теорија графова и математичко програмирање са применама у хемији и рачунарству (174033)

40.    

Снежана Рајковић

ванр.проф.

Синтеза нових комплекса метала и испитивање њихових реакција са пептидима (172036)

41.    

Зоран Ратковић

ванр.проф.

Комбинаторне библиотеке хетерогених катализатора природних производа, модификованих природних производа и њихових аналога (172061)

Нове електрохемијске и хемијске методе у синтези органских једињења од интереса за медицину и хемију материјала (172034)

42.    

Снежана Станић

ванр.проф.

Преклиничка испитивања биоактивних супстанци (41010)

43.    

Зорка Станић

ванр.проф.

Синтеза нових комплекса метала и испитивање њихових реакција са пептидима (172036)

44.    

Милан Станковић

ванр.проф

Преклиничко испитивање биоактивних супстанци (III 41010)

45.    

Мирјана Стојановић-Петровић

ванр.проф.

Преклиничка испитивања биоактивних супстанци (41010)

46.    

Бобан Стојановић

ванр.проф.

Методе моделирања на више скала са применама у биомедицини (174028)

Примена биомедицинског инжењеринга у претклиничкој и клиничкој пракси (41007)

47.    

Ненад Стевановић

ванр.проф

Експериментална и теоријска истраживања у радијационој физици и радиоекологији (171021)

48.    

Ненад Стефановић

ванр.проф.

Интелигентни системи за развој софтверских производа и подршку пословања засновани на моделима (ИИИ-44010)

49.    

Марина Топузовић

ванр.проф.

Преклиничка испитивања биоактивних супстанци (41010)

50.    

Сузана Алексић

доцент

Методе моделирања и хармонијске анализе и ПДЈ са сингуларитетима (174024)

51.    

Татјана Алексић Ламперт

доцент

Теорија графова и математичко програмирање са применама у хемији и рачунарству (174033)

52.    

Момир Арсенијевић

доцент

Нови приступ проблемима заснивања квантне механике са аспекта примене у квантним технологијама и интерпретацијама сигнала различитог порекла (171028)

53.    

Јована Богојески

доцент

Испитивање механизма реакција комплекса јона прелазних метала са биолошки значајним молекулима (172011)

54.    

Бојана Боровићанин

доцент

Теорија графова и математичко програмирање са применама у хемији и рачунарству (174033)

55.    

Миорад Васојевић

доцент

Преклиничка испитивања биоактивних супстанци  (III 41010)

56.    

Биљана Глишић

доцент

Синтеза нових комплекса метала и испитивање њихових реакција са пептидима (172036)

57.    

Дарко Грујичић

доцент

Преклиничка испитивања биоактивних супстанци (ПИБАС) (III 41010)

58.    

Иван Дамљановић

доцент

Нове електрохемијске и хемијске методе у синтези органских једињења од интереса за медицину и хемију материјала (172034)

59.    

Слађана Димитријевић

доцент

Методе моделирања и хармонијске анализе и ПДЈ са сингуларитетима (174024)

60.    

Горица Ђелић

доцент

Промене у шумским екосистемима под утицајем глобалног загревања (20052)

61.    

Јелена Ђурђевић- Николић

доцент

Теорија графова и математичко програмирање са применама у хемији и рачунарству (174033)

62.    

Ана Капларевић-Малишић

доцент

Развој система за подршку оптималном одржавању високих брана у Србији (37013)

63.    

Маријана Косанић

доцент

Карактеризација и примена метаболита гљива и утврђивање потенцијала нових биофунгицида евиденциони број 173032

64.    

Мирјана Лазић

доцент

Теорија графова и математичко програмирање са применама у хемији и рачунарству (174033)

65.    

Силвана Маринковић

доцент

Репрезентација логичких структура и формалних језика и њихове примене у рачунарству (174026)

66.    

Снежана Марковић

доцент

Преклиничка испитивања биоактивних супстанци (ИИИ41010)

67.    

Виолета Марковић

доцент

Синтеза, моделовање, физичко-хемијске и биолошке особине органских једињења и одговарајућих комплекса метала (172016)

68.    

Владимир Марковић

доцент

Експериментална и теоријска истраживања у радијационој физици и радиоекологији (171021)

69.    

Милош Матић

доцент

Молекуларно физиолошки биомониторинг аеробних организама заснован на одређивању биохемијских биомаркера оксидационог стреса (173041)

70.    

Ана Митровски

Богдановић

доцент

Агробиодиверзитет и коришћење земљишта у Србији: интегрисана процена биодиверзитета кључних група артропода и биљних патогена (043001)

Међународни пројекат:”Biological Control Manufacturers in Europe Develop Novel Biological Control Products to Support the Implementation of Integrated Pest Menagement in Agriculture and Forestry” (BIOCOMES) 19878407, 2014-2018.

71.    

Светлана Милошевић Златановић

доцент

Популациони статус и предлог мера газдовања на основу морфолошке анализе парогова срне (Capreolus capreolus L.) и јелена (Cervus elaphus L.) и рогова дивокозе (Rupicapra rupicapra  L.) (401-00-02846/2012-10).

Адитивни (морфолошки и генетички) потенцијал у природним популацијама срне (Capreolus capreolus L.) и дивокозе (Rupicapra rupicapra  L.) и предлог мера ловног газдовања у складу са популационом динамиком (401-00-01344/2013-10).

Мониторинг пољске јаребице (Perdix perdix L.) у ловишту „Нишава“ (401-00-01360/2013-10).

Праћење индикаторских критеријума (повезивање морфологије рогова и парогова са конкретним условима станишта и одстрелом) за брзу процену деловања селекционих притисака на популационе параметре срне (Capreolus capreolus L.) и дивокозе (Rupicapra rupicapra  L.) на подручју Републике Србије, укључујући Косово и Метохију
(401-00-3288
/2014/10).

72.    

Владимир Михаиловић

доцент

Симултана биоремедијација и соилификација деградираних простора, за очување природних ресурса биолошки активних супстанци и развој и производњу биоматеријала и дијететских производа  (III43004)

73.    

Милан Младеновић

доцент

Симултана биоремедијација и соилификација деградираних простора, за очување природних ресурса биолошки активних супстанци и развој и производњу биоматеријала и дијететских производа  (III43004)

74.    

Мирјана Павловић

доцент

Методе нумеричке и нелинеарне анализе са применама (174002)

75.    

Ана Петровић

доцент

Биосенсинг технологије и глобални систем за континуирана истраживања и интегрисано управљање eкосистемима (43002)

Утицај квалитета компонената у исхрани ципринида на квалитет меса, губитке и економичност производње, (31011)

76.    

Владимир Петровић

доцент

Синтеза, моделовање, физичко-хемијске и биолошке особине органских једињења и одговарајућих комплекса метала (172016)

77.    

Мирко Радуловић

доцент

Експериментална и теоријска истраживања у радијационој физици и радиоекологији (171021)

78.    

Вишња Симић

доцент

Интелигентни системи за развој софтверских производа и подршку пословања засновани на моделима (44010)

Развој триболошких микро/нано двокомпонентних и хибридних самоподмазујућих композита (35021)

79.    

Саша Симић

доцент

Астрофизичка спектроскопија вангалактичких објеката (176001)

Астроинформатика: примена ИТ у астрономији и сродним дисциплинама ИИИ44002

80.    

Јасна Стевановић

научни сарадник

Експериментална и теоријска истраживања у радијационој физици и радиоекологији (171021)

81.    

Олгица Стефановић

доцент

Преклиничка испитивања биоактивних супстанци (ИИИ 41010)

Карактеризација и примена метаболита гљива и утврђивање потенцијала нових биофунгицида (173032)

82.    

Татјана Стојановић

доцент

Развој система за подршку оптималном одржавању високих брана у Србији (37013)

83.    

Владимир Цвјетковић

доцент

Интегрисани системи за уклањање штетних састојака дима и развој технологија за реализацију термоелектрана и енергана без аерозагађења (ТР33022)

Преклиничка испитивања биоактивних супстанци (041010)

84.    

Татјана Томовић

доцент

Апроксимација интегралних и диференцијалних оператора и примене (174015)

85.    

Андрија Ћирић

доцент

Синтеза, моделовање, физичко-хемијске и биолошке особине органских једињења и одговарајућих комплекса метала (172016)

86.    

Тања Тракић

доцент

Преклиничка испитивања биоактивних супстанци (41010)

87.    

Милош Адамовић

асистент

Утицај елементарних ексцитација и конформација на физичка својства нових материјала базираних на јако корелисаним нискодимензионалним системима (ОИ 171009)

88.    

Бранко Арсић

асистент

Теорија графова и математичко програмирање са применама у хемији и рачунарству (174033)

89.    

Јелица Васиљевић

асистент

Нови прилози техникама криптологије, процесирања слика и алгебарске топологије за информациону безбедност (174008)

90.    

Филип Вукајловић

асистент

Онтогенетска карактеризација филогеније  биоразноврсности (ОИ173038)

91.    

Милица Грбовић

асистент

Геометрија, образовање и визуелизација са применама (174012)

92.    

Невена Ђорђевић

асистент

Утицај квалитета компонената у исхрани ципринида на квалитет меса, губитке и економичност производње (31011)

Биосенсинг технологије и глобални систем за континуирана истраживања и интегрисано управљање екосистемима (43002)

93.    

Иван Јаковљевић

асистент

Синтеза, моделовање, физичко-хемијске и биолошке особине органских једињења и одговарајућих комплекса метала (172016)

94.    

Александар Јовановић

асистент

Апроксимација интегралних и диференцијалних оператора и примене (174015)

95.    

Марија Јовановић

асистент

Популациони статус и предлог мера газдовања на основу морфолошке анализе парогова срне (Capreolus capreolus L.) и јелена (Cervus elaphus L.) и рогова дивокозе (Rupicapra rupicapra  L.) (401-00-02846/2012-10).

Адитивни (морфолошки и генетички) потенцијал у природним популацијама срне (Capreolus capreolus L.) и дивокозе (Rupicapra rupicapra  L.) и предлог мера ловног газдовања у складу са популационом динамиком
(401-00-01344/2013-10).

Мониторинг пољске јаребице (Perdix perdix L.) у ловишту „Нишава“ (401-00-01360/2013-10).

Праћење индикаторских критеријума (повезивање морфологије рогова и парогова са конкретним условима станишта и одстрелом) за брзу процену деловања селекционих притисака на популационе параметре срне (Capreolus capreolus L.) и дивокозе (Rupicapra rupicapra  L.) на подручју Републике Србије, укључујући Косово и Метохију
(401-00-3288/2014/10).

96.    

Милица Миливојевић

асистент

Теорија графова и математичко програмирање са применама у хемији и рачунарству (174033)

Математички модели и методе оптимизације великих система (174010)

97.    

Александар Миленковић

асистент

Апроксимација интегралних и диференцијалних оператора и примене (174015)

98.    

Срђан Николић

асистент

Развој софтвера за решавање спрегнутих мултифизичких проблема (32036)

99.    

Михаило Обреновић

асистент

Нови прилози техникама криптологије, процесирања слика и алгебарске топологије за информациону безбедност (174008)

100.            

Аница Пантић

асистент

Геометрија, образовање и визуелизација са применама (174012)

101.            

Невена Петровић

асистент

Апроксимација интегралних и диференцијалних оператора и примене  (174015) 

102.            

Ана Симовић

Асистент са доктораом

Фотонске компоненте и системи (171011)

103.            

Драгана Стевановић

Асистент са докторатом

Комбинаторне библиотеке хетерогених катализатора природних производа, модификованих природних производа и њихових аналога (172061)

Нове електрохемијске и хемијске методе у синтези органских једињења од интереса за медицину и хемију материјала (172034)

104.            

Јелена Степановић

асистент

Синтеза нових комплекса метала и испитивање њихових реакција са пептидима (172036)

105.            

Јасна Стевановић

асистент

Експериментална и теоријска истраживања у радијационој физици и радиоекологији (171021)

106.            

Ненад Стојановић

асистент

Репрезентације логичких структура и формалних језика и њихове примене у рачунарству (174026)

107.            

Маринко Тимотијевић

асистент

Топологија, геометрија и глобална анализа на многострукостима и дискретним структурама (174034)

108.            

Јелена Тошовић

асистент

Теорија графова и математичко програмирање са применама у хемији и рачунарству (174033)

109.            

Марина Ћендић

асистент

Преклиничка испитивања биоактивних супстанци (41010)

110.            

Анђела Франицх

асистент

Преклиничка испитивања биоактивних супстанци (41010)

111.            

 Ивана Радојевић

Виши научни сарадник

Преклиничка испитивања активних супстанци (41010)

Карактеризација и примена метаболита гљива и утврђивање потенцијала нових биофунгицида (173032).

112.            

Биљана Шмит

Виши научни  сараданик

Синтеза, моделовање, физичко-хемијске и биолошке особине органских једињења и одговарајућих комплекса метала (172016)

113.            

Вера Дивац

научни сарадник

Испитивање механизма реакција комплекса јона прелазних метала са биолошки значајним молекулима (172011)

114.            

Марко Живановић

научни

сарадник

Преклиничко испитивање биоактивних супстанци (III 41010)

115.            

Ненад Јанковић

научни сарадник

Испитивање механизма реакција комплекса јона прелазних метала са биолошки значајним молекулима (172011)

116.            

Снежана Јовановић-Стевић

научни

сараданик

Испитивање механизма реакција комплекса јона прелазних метала са биолошки значајним молекулима (172011)

117.            

Јелена Катанић

научни

сараданик

 

118.            

Костић Марина

научни сарадник

Испитивање механизма реакција комплекса јона прелазних метала са биолошки значајним молекулима (172011)

119.            

Сања Матић

научни сарадник

Симултана биоремедијација и солификација деградираних простора, за очување природних ресурса биолошки активних супстанци и развој и производњу биоматеријала и дијететских производа (43004)

120.            

Биљана Миленковић

научни  сарадник

Експериментална и теоријска истраживања у радијационој физици и радиоекологији (171021)

121.            

Александра Милошковић

научни

сарадник

Утицај квалитета компонената у исхрани ципринида на квалитет меса, губитке и економичност производње (31011)

122.            

Милена Милутиновић

научни сарадник

Преклиничка испитивања биоактивних супстанци (41010)

123.            

Емина Мркалић

научни сарадник

Преклиничка испитивања биоактивних супстанци (41010)

124.            

Јована Мушкиња

научни сарадник

Комбинаторне библиотеке хетерогених каталиѕатора природних производа, модификованих природних производа и њихових аналога (172061)

Нове електрохемијске и хемијске методе у синтези органских једињења од интереса за медицину и хемију материјала (172034)

125.            

Јасмина Обрадовић

научни сарадник

Молекулске, биохемијске и имунолошке анализе у дијагностици тумора (175056)

126.            

Анка Тодосијевић

научни сарадник

Нове електрохемијске и хемијске методе у синтези органских једињења од интереса за медицину и хемију материјала (172034)

127.            

Ана Рилак Симовић

научни

сарадник

Испитивање механизма реакција комплекса јона прелазних метала са биолошки значајним молекулима (172011)

128.            

Душица Симјоновић

научни  сарадник

Синтеза, моделовање, физичко-хемијске и биолошке особине органских једињења и одговарајућих комплекса метала (172016)

129.            

Јована Секулић           

научни сарадник

Преклиничка испитивања активних супстанци (41010)

130.            

Јелена Стајић

научни сараник

Експериментална и теоријска истраживања у радијационој физици и радиоекологији (171021)

131.            

Данијела Цветковић

научни сарадник

Преклиничка испитивања биоактивних супстанци (41010)

132.            

Едина Авдовић

истраживач сарадник

Синтеза, моделовање, физичко-хемијске и биолошке особине органских једињења и одговарајућих комплекса метала (172016)

133.            

Марија Антић

истраживач сарадник

Теорија графова и математичко програмирање са применама у хемији и рачунарству (174033)

134.            

Милена Вукић

истраживач сарадник

Синтеза, моделовање, физичко-хемијске и биолошке особине органских једињења и одговарајућих комплекса метала (172016)

135.            

Јована Бугариновић

 

 

136.            

Филип Грбовић

истраживач сарадник

Преклиничка испитивања биоактивних супстанци (41010)

137.            

Тијана Димић

истраживач сарадник

Синтеза нових комплекса метала и испитивање њихових реакција са пептидима (172036)

138.            

Драгана Шеклић

истраживач сарадник

Преклиничко испитивање биоактивних супстанци (III 41010)

139.            

Маја Ђукић

истраживач сарадник

Преклиничка испитивања биоактивних супстанци (41010)

140.            

Симона Ђуретановић

истраживач

сарадник

Утицај квалитета компонената у исхрани ципринида на квалитет меса, губитке и економичност производње (ТП31011)

Процена нивоа биоконтаминације великих река Хрватске и Србије. Билатерални пројекат Републике Србије и Републике Хрватске

141.            

Мирјана Ђуровић

истраживач сарадник

Испитивање механизма реакција комплекса јона прелазних метала са биолошки значајним молекулима (172011)

142.            

Ненад Златић

истраживач сарадник

Преклиничка испитивања биоактивних супстанци (41010)

143.            

Марија Јеремић

истраживач сарадник

Преклиничка испитивања биоактивних супстанци (41010)

144.            

Јелена Катанић

истраживач сарадник

Симултана биоремедијација и соилификација деградираних простора, за очување природних ресурса биолошки активних супстанци и развој и производњу биоматеријала и дијететских производа (ИИИ 43004)

145.            

Љубица Кузмановић

истраживач сарадник

Фотонске компоненте и системи (171011)

146.            

Александра  Минић

истраживач сарадник

Нове електрохемијске и хемијске методе у синтези органских једињења од интереса за медицину и хемију материјала (172034)

147.            

Невена Михаиловић

истраживач сарадник

Синтеза, моделовање, физичко-хемијске и биолошке особине органских једињења и одговарајућих комплекса метала (172016)

148.            

Незрина Миховић

истраживач сарадник

Симултана биоремедијација и соилификација деградираних простора, за очување природних ресурса биолошки активних супстанци и развој и производњу биоматеријала и дијететских производа (ИИИ 43004)

149.           1

Катарина Младеновић

истраживач сарадник

Преклиничка испитивања биоактивних супстанци (41010)

150.            

Мирјана Мурузовић

истраживач сарадник

Преклиничка испитивања биоактивних супстанци (41010)

151.            

Милица Пауновић

истраживач сарадник

Молекуларно физиолошки биомониторинг аеробних организама заснован на одређивању биохемијских биомаркера оксидационог стреса (173041)

152.            

Марко Пешић

истраживач сарадник

Нове електрохемијске и хемијске методе у синтези органских једињења од интереса за медицину и хемију материјала (172034)

153.            

Јелена Петронијевић

истраживач сарадник

Испитивање механизма реакција комплекса јона прелазних метала са биолошки значајним молекулима (172011)

154.            

Милена Раденковић

истраживач

сарадник

Еволуција у хетерогеним срединама: механизми адаптације, биомониторинг и конзервација биодиверзитета (173025)

155.            

Марина Радовић-Јаковљевић

истраживач

сарадник

Преклиничка испитивања биоактивних супстанци (41010)

156.            

Наташа Радојковић

истраживач

сарадник

Биосенсинг технологије и глобални систем за континуирана истраживања и интегрисано управљање eкосистемима (ИИИ43002)

157.            

Нада Савић

истраживач сарадник

Синтеза нових комплекса метала и испитивање њихових реакција са пептидима (172036)

158.            

Марина Свичевић

истраживач сарадник

Развој нових информационо-комуникационих технологија, коришћењем напредних математичких метода са применама у медицини, телекомуникацијама, енергетици, заштити националне баштине и образовању (44006)

Репрезентација логичких структура и формалних језикаи њњихове примене у рачунарству (174026)

159.            

Ивана Станојевић

истраживач сарадник

Синтеза нових комплекса метала и испитивање њихових реакција са пептидима (172036)

160.            

Невена Станковић

истраживач сарадник

Симултана биоремедијација и соилификација деградираних простора, за очување природних ресурса биолошки активних супстанци и развој и производњу биоматеријала и дијететских производа (ИИИ43004)

161.            

Тина П. Андрејевић

истраживач приправник

Синтеза нових комплекса метала и испитивање њихових реакција са пептидима (172036)

162.            

Стефан Благојевић

истраживач приправник

Преклиничко испитивање биоактивних супстанци (III 41010)

163.            

Тијана Величковић

истраживач приправник

Биосензинг (Биосенсинг) технологије и глобални систем за континуирано истраживање и интегрисани менаџмент екосистема (ИИИ 43002)

164.            

Јелена Ђорђевић

истраживач приправник

Геометрија, образовање и визуелизација са применама (174012)

165.            

Слађана Ђорђевић

истраживач приправник

Теорија графова и математичко програмирање са применама у хемији и рачунарству (174033)

166.            

Катарина Јаковљевић

истраживач приправник

Синтеза, моделовање, физичко-хемијске и биолошке особине органских једињења и одговарајућих комплекса метала (172016)

167.            

Марија Јеринић

истраживач приправник

Еволуција у хетерогеним срединама: механизми адаптација, биомониторинг и конзервација биодиверзитета (ОИ 173025)

168.            

Весна Миловановић

истраживач приправник

Синтеза, моделовање, физичко-хемијске и биолошке особине органских једињења и одговарајућих комплекса метала (172016)

169.            

Александра Никезић

истраживач приправник

Преклиничко испитивање биоактивних супстанци (III 41010)

170.            

Никодијевић Данијела

истраживач приправник

Преклиничко испитивање биоактивних супстанци (III 41010)

171.            

Маријана Перић Николић

истраживач приправник

Еволуција у хетерогеним срединама: механизми адаптација, биомониторинг и конзервација биодиверзитета (ОИ 173025)

172.            

Ангелина Петровић

истраживач приправник

 

173.            

Ђорђе Петровић

истраживач приправник

 

174.            

Невена Стевановић

истраживач приправник

 

175.            

Филип Поповић

истраживач приправник

Преклиничко испитивање биоактивних супстанци (III 41010)

176.            

Снежана Радисављевић

истраживач приправник

Испитивање механизма реакција комплекса јона прелазних метала са биолошки значајним молекулима (172011)

177.            

Изудин Реџеповић

истраживач приправник

Теорија графова и математичко програмирање са применама у хемији и рачунарству (174003)

178.            

Никола Срећковић

истраживач приправник

Симултана биоремедијација и соилификација деградираних простора, за очување природних ресурса биолошки активних супстанци и развој и производњу биоматеријала и дијететских производа (ИИИ 43004)

179.            

Петар Станић

истраживач приправник

Нове електрохемијске и хемијске методе у синтези органских једињења од интереса за медицину и хемију материјала (172034)

180.            

Јована Тодосијевић

истраживач приправник

Молекулске, биохемијске и имунолошке анализе у дијагностици тумора (ОИ 175056)

181.            

Душан Ћоћић

истраживач приправник

Испитивање механизма реакција комплекса јона прелазних метала са биолошки значајним молекулима (172011)

182.            

Маја Ћупурдија

истраживач приправник

Преклиничко испитивање биоактивних супстанци (III 41010)

183.            

Јована Тубић

истраживач приправник

 

 

Још 7 приправника

 

 

200