САРАДЊА СА ПРИВРЕДОМ

                У периоду 2015-2018  Факултет је остварио и сарадњу са привредом, реализацијом следећих пројеката:

-          израда  програма  унапређења рибарства  за  РП у заштићеним природним добрима

за период 2013-2022. година и израда Годишњих програма за 2015, 2016 и 2017. годину за сва рибарска подручја којима газдује ЈП „Србијашуме“ (уговор између ЈП за газдовање шумама „Србијашуме“ и Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу); аутори програма проф. др Владица Симић и проф. др Снежана Симић;

-          наставак активности  на  реализацији  програма  управљања  заштићених  подручја

од националног интереса којима управља ЈКП „Белосавац“, Жагубица; израда програма биолошког мониторинга за заштићена подручја: Споменици природе: врело Млаве, Крупаљско врело и Хомољска потајница; руководилац програма: проф. др Владица Симић;

-          израда студије „Биолошка анализа седимента акумулације Грлиш те, процена

еколошког статуса и еколошког потенцијала акумулације“,  наручене од стране Завода за јавно здравље "Тимок";

-          израда студије „Процена  еколошког   статуса   реке   Деспотовице“,  наручене  од   

стране Удружења грађана „ГМ Оптимист“ у склопу програма за унапређење и очување реке Деспотовице;

-          реализација дела радова на изради Студије „Хидроинформациони систем Дрина 3б

фаза“, Институт Јарослав Черни и Природно-математички факултет Крагујевац- водећи истраживач на пројекту са Факултета је проф. др Бобан Стојановић;

-          израда референтног хидрауличког модела система ХЕ „Ђердап“ и ефикасног

хидрауличко-енергетског солвера, Институт Јарослав Черни и Природно-математички факултет Крагујевац- водећи истраживач на пројекту са Факултета је проф. др Бобан Стојановић;

-          „Развој софтверске библиотеке и пратећих модула за статистичку анализу података

о мерењима“, Природно-математички факултет Крагујевац и Водена доо Крагујевац - водећи истраживач на пројекту са Факултета је проф. др Бобан Стојановић;

-          пројекат са  компанијом LABORATOIRE QUANTUP (Француска). Назив уговора:

STUDY OF FEASIBILITY: Ice cream Monitoring using Computer Vision; руководилац пројекта је проф. др Бобан Стојановић;

-          Програм управљања рибарским  подручјем „Србија Исток – део“,  за  период 2012-

2022. године, руководилац програма: проф. др Владица Симић,  СОУР Ветерница, Лесковац.

-          Програм управљања рибарским подручјем  „Србија Исток – део“ за период 2012-

2022. године. Руководилац програма: проф. др Владица Симић, СОУР Јужна Морава, Ниш

-          Програм управљања рибарским подручјем Србија Национални парк „Копаоник“ за

период 2012-2022. године; руководилац програма: проф. др Владица Симић ЈП НП „Копаоник“.

-          Програм управљања   рибарским подручјем  Предео изузетних  одлика  „Власина“,

2012-2022. године; руководилац програма: проф. др Владица Симић ЈП Дирекција за путеве и грађевинско земљиште, Сурдулица.

-          Програм управљања рибарским подручјем Србија Парк природе „Стара планина” ЈП Србијашуме за период 2012-2022. година;

-       Програм управљања рибарским подручјем Србија Парк природе „Сићевачка” клисура ЈП Србија шуме за период 2012-2022 година;            

-          Програм управљања рибарским подручјем „Србија југозапад“ за период 2012-2022

година; руководилац програма: проф. др Владица Симић СПДА Екологик, Чачак.

-          Програм управљања рибарским подручјем „Србија југозапад – део“ (Гружанско

језеро). за период 2012-2022 година; руководилац програма: проф. др Владица Симић. Риверс гард, Јагодина.

-          Програм   управљања   рибарским  подручјем   „Србија југозапад- део“,    за период

2012-2022. године. Руководилац програма: проф. др Владица Симић. Плус спорт, Краљево

-          Програм  управљања  рибарским   подручјем  Предео  изузетних  одлика    „Долина

Пчиње“ за период 2012-2022 година; руководилац програма: проф. др Владица Симић СПЦ Епархија Врањска.

-          Израда   хидроинформационог   система   Ђердап (2016),   Институт   Јарослав  

Черни   и Природно-математички факултет Крагујевац - водећи истраживач на пројекту са Факултета је проф. др Бобан Стојановић, реализован 2017. године;

-          Израда   хидроинформационог   система   Власина (2016),   Институт   Јарослав   

Черни  и Природно-математички факултет Крагујевац - водећи истраживач на пројекту са Факултета је проф. др Бобан Стојановић, реализован 2017. године;

-          Модернизација техничког осматрања бране ХЕ Ђердап 1 (2016), Институт Јарослав

Черни и Природно-математички факултет Крагујевац - водећи истраживач на пројекту са Факултета је проф. др Бобан Стојановић, реализован 2017. године;

-          Модернизација техничког осматрања   бране  Власина (2016),   Институт Јарослав

Черни и Природно-математички факултет Крагујевац - водећи истраживач на пројекту са Факултета је проф. др Бобан Стојановић, реализован 2017. године;

-          Модернизација техничког осматрања брана Ђердап (2017), Институт Јарослав Черни и Природно-математички факултет Крагујевац - водећи истраживач на пројекту са Факултета је проф. др Бобан Стојановић.

-          Израда хидроинформационог система Ђердап 1 (2017), Институт Јарослав Черни и Природно-математички факултет Крагујевац - водећи истраживач на пројекту са Факултета је проф. др Бобан Стојановић.

-          Анализа стања у области примене вештачке интелигенције на проблеме

безбедности брана, Природно-математички факултет Крагујевац и Водена доо Крагујевац – водећи истраживач на пројекту са Факултета је проф. др Бобан Стојановић.

-          „Унапређење модула за хидрауличке прорачуне у циљу омогућавања управљања

хидроелектраном према правилима која обезбеђују одржавање коте на узводном профилу у задатим границама“, Природно-математички факултет Крагујевац и Водена доо Крагујевац - водећи истраживач на пројекту са Факултета је проф. др Милош Ивановић;

 

 

У 2017. години Факултет је започео више пројеката  сарадње са привредом

 

-          Програм управљања рибарским подручјем „Јужна Морава 1” Асоцијација

Ветерница - Власина д.о.о, Лесковац, за период 2017-2026. година; руководилац проф. др Владица Симић:

-          Програм управљања рибарским подручјем „Јужна МораваЈужна Морава два

д.о.о, Ниш, за период 2017-2026. година; руководилац проф. др Владица Симић:

-          Програм управљања рибарским подручјем „Западна Морава” Balcan Eco Team

д.о.о., Пријепоље, за период 2017-2026. година; руководилац проф. др Владица Симић:

-          Програм управљања рибарским подручјем „Велика Морава” Balcan Eco Team

д.о.о., Пријепоље, за период 2017-2026. година; руководилац проф. др Владица Симић:

-          Програм управљања рибарским подручјем „Ибар” Плус Спорт д.о.о., Краљево

(Адрани), за период 2017-2026. година; руководилац проф. др Владица Симић:

-          Програм управљања рибарским подручјем „Тимок” Заједница спортских

риболоваца Тимочка крајина, Зајечар, за период 2017-2026. година; руководилац проф. др Владица Симић:

-          Програм управљања рибарским подручјем „Колубара” Cassini Phishing д.о.о.,

Ариље, за период 2017-2026. година; руководилац проф. др Владица Симић:

-          Програм управљања рибарским подручјем „Млава” ЈП Србијашуме, за период

2017-2026. година; руководилац проф. др Владица Симић:

-          Програм управљања рибарским подручјем „Београд” ЈП Србијашуме, за период

2017-2026. година; руководилац проф. др Владица Симић:

-          Програм управљања рибарским подручјем „Дунав” ЈП Србијашуме, за период

2017-2026. година. руководилац проф. др Владица Симић.

-          Израда хидроинформационог система Ђердап 1 (2017), Институт Јарослав Черни и

Природно-математички факултет Крагујевац - водећи истраживач на пројекту са Факултета је проф.др Бобан Стојановић.

-        Модернизација техничког осматрања брана Ђердап (2017), Институт Јарослав Черни и Природно-математички факултет Крагујевац - водећи истраживач на пројекту са Факултета је проф. др Бобан Стојановић.

-       Израда пројекта управљања сигурношћу брана у систему ХЕТ-а, Институт Јарослав Черни – РС Бања Лука и Природно-математички факултет Крагујевац – водећи истраживач на пројекту са Факултета је проф. др Бобан Стојановић.

 

 

У току 2018. додине започети су или реализовани следећи пројекти са привредом

 

-          Биолошка и еколошка истраживања заштићених подручја: Врело Млаве, Крупајско и Хомољска потајница у циљу успостављања биолошког мониторинга и предлога мера конзервације. Природно-матемтички факултет Крагујевац. (ЈКП „Белосавац“, Жагубица). Аутори: Симић, В. Симић, С., Петровић, А., Ђорђевић, Н., Митровић, А.

-          Извештај о биолошкој анализи седимента акумулaције Грлиште, процени еколошког потенцијала акумулације и еколошког статуса њених притока. Природно-математички факултет Крагујевац. (ЈКП ”Водовод”, Зајечар). Аутори: Симић, В. Симић, С., Петровић, А., Ђорђевић, Н.

-          Извештај о процени утицаја МХЕ на биодиверзитет макробескичмењака и риба река Власине, Јошанице, Приштавице и Грачанице. Природно-математички факултет Крагујевац. Аутори: Симић, В., Петровић, А., Раденковић М.

-          Хидробиолошка и ихтиолошка студија процене утицаја МХЕ на реци Јужна Морава. Природно-математички факултет Крагујевац. (Еколошког удружење „Рзав“). Аутори: Симић, В. Симић, С., Ђелић Г., Петровић, А., Ђорђевић Н., Митровић А.

-          Хидробиолошка и ихтиолошка студија реке Грзе за потребе изградње МХЕ „Грза“. Природно-математички факултет Крагујевац. (PR. MHE Hydromat energy, Винча Топола). Аутори: Симић, В. Симић, С., Петровић, А., Митровић, А.

-          Измене и допуне програма управљања рибарским подручјем „Дунав“ (2017.- 2026). Природно-математички факултет Крагујевац. (ЈП „Србијашуме“, Београд). Аутори: Симић, В., Симић, С., Петровић, А., Радојковић, Н., Величковић, Т., Матејић, Б., Митровић, А., Влајковић, М.

-          Измена и допуна програма управљања рибарским подручјем „Голија“ (2013.- 2022.). Природно-математички факултет Крагујевац. (ЈП „Србијашуме“, Београд). Аутори: Симић, В., Симић, С., Петровић, А., Величковић, Т., Радојковић, Н.

-          Измене и допуне програма управљања делом рибарског подручја „Ибар“ за период од 2012 до 2020. године. Природно-математички факултет Крагујевац. (Plus Sport d.o.o., Адани, Краљево). Аутори: Симић, В., Симић, С. 10

-          Измене и допуне програма управљања рибарским подручјем „Западна Морава“ (2017.-2026.). Природно-математички факултет Крагујевац. (Balcan Eco Team d.o.o., Пријепоље). Аутори: Симић, В., Симић, С., Петровић, А., Радојковић, Н., Величковић, Т., Матејић, Б., Митровић, А., Влајковић, М.

-          Измена и допуна програма управљања рибарским подручјем „Јелашничка клисура“ за период 2013.-2022. година. Природно-математички факултет Крагујевац. (ЈП „Србијашуме“, Београд). Аутори: Симић, В., Симић, С., Петровић, А.

-          Измене и допуне програма управљања рибарским подручјем „Јужна Морава 2“ (2017.-2026.). Природно-математички факултет Крагујевац. (Јужна Морава Два д.о.о., Ниш). Аутори: Симић, В., Симић, С., Петровић, А., Радојковић, Н., Величковић, Т., Матејић, Б., Митровић, А., Влајковић, М.

-          Измене и допуне програма управљања рибарским подручјем „Колубара“ (2017.- 2026.). Природно-математички факултет Крагујевац. (Cassini fishing d.o.o., Ариље). Аутори: Симић, В., Симић, С., Петровић, А., Радојковић, Н., Величковић, Т., Матејић, Б., Митровић, А., Влајковић, М.

-          Измене и допуне програма управљања рибарским подручјем „Лазарев кањон“ за период 2013.-2022. године. Природно-математички факултет Крагујевац. (ЈП „Србијашуме“, Београд). Аутори: Симић, В., Симић, С., Петровић, А., Радојковић, Н., Величковић, Т., Матејић, Б., Митровић, А., Влајковић, М.

-          Измене и допуне програма управљања рибарским подручјем „ЛептеријаСокоград“ за период 2013.-2022. године. Природно-математички факултет Крагујевац. (ЈП „Србијашуме“, Београд). Аутори: Симић, В., Симић, С., Петровић, А., Радојковић, Н., Величковић, Т., Матејић, Б., Митровић, А., Влајковић, М.

-          Програм управљања рибарским подручјем „Млава“ (2018.-2027.). Природноматематички факултет Крагујевац. (ЈП „Србијашуме“, Београд). Аутори: Симић, В., Симић, С., Петровић, А., Радојковић, Н., Величковић, Т., Матејић, Б., Митровић, А., Влајковић, М. • Привремени програм управљања рибарским подручјем „Радан“ (2018). Природно-математички факултет Крагујевац. (ЈП „Србијашуме“, Београд). Аутори: Симић, В., Симић, С., Петровић, А., Радојковић, Н., Величковић, Т., Матејић, Б., Митровић, А., Влајковић, М

-          Програм управљања рибарским подручјем „Радан“ (2019.-2028.). Природноматематички факултет Крагујевац. (ЈП „Србијашуме“, Београд). Аутори: Симић, В., Симић, С., Петровић, А., Радојковић, Н., Величковић, Т., Матејић, Б., Митровић, А., Влајковић, М.

-           програм управљања рибарским подручјем „Сава“ (2018). Природноматематички факултет Крагујевац. (Cassini fishing d.o.o., Ариље). Аутори: Симић, В., Симић, С., Петровић, А.

- Програма управљања рибарским подручјем „Сићевачка клисура“ за период 2013.-2022. године. Природно-математички факултет Крагујевац. (ЈП „Србијашуме“, Парк природе Сићевачка клисура). Аутори: Симић, В., Симић, С., Петровић, А., Величковић, Т., Радојковић, Н.

- Измене и допуне програма управљања рибарским подручјем „Стара планина“ за 11 период 2013.-2022. године. Природно-математички факултет Крагујевац. (ЈП „Србијашуме“, Београд). Аутори: Симић, В., Симић, С., Петровић, А., Величковић, Т., Радојковић, Н.

- Измене и допуне програма управљања рибарским подручјем Предео изузетних одлика „Власина“ за период 2012.-2021. године. Природно-математички факултет Крагујевац. (ЈП „Дирекција за грађевинско земљиште и путеве општине Сурдулица“, Сурдулица). Аутори: Симић, В., Симић, С., Станковић, Н.

- Привремени програм управљања рибарским подручјем „Златибор“ (2018.). Природно-математички факултет Крагујевац. (ЈП „Србијашуме“, Београд). Аутори: Симић, В., Симић, С., Петровић, А., Радојковић, Н., Величковић, Т., Матејић, Б., Митровић, А., Влајковић, М.

- Програм управљања рибарским подручјем „Златибор“ за период (2019.-2028.). Природно-математички факултет Крагујевац. (ЈП „Србијашуме“, Београд). Аутори: Симић, В., Симић, С., Петровић, А., Радојковић, Н., Величковић, Т., Матејић, Б., Митровић, А., Влајковић, М. Пројекти који су реализовани у 2018.

-          Модернизација 6 курсева (2 докторска и 4 мастер) кроз ERASMUS+ NETCHEM пројекат: ICT умрежавање за превазилажење техничких и друштвених баријера у инструментално-аналитичкој хемијској едукацији (2016-2019) – координатор за Универзитет у Крагујевцу је проф. др Зоран Матовић.

-          Увођење новог модула на мастер студије хемије по називом ,,Хемоинформатика и моделирањеˮ – координатор за Универзитет у Крагујевцу је др Милан Младеновић. Пројекти чија је реализација започета у 2018.

-          Израда   хидроинформационог   система   Пирот (2018),   Институт   Јарослав   

Черни  и Природно-математички факултет Крагујевац - водећи истраживач на пројекту са Факултета је проф. др Бобан Стојановић, реализован 2018. године;

-          „Развој софтверског модула за оптимизацију архитектуре вештачких неуронских

мрежа коришћењем Particle Swarm Optimization (PSO) алгоритма за потребе унапређења софтверског решења DEVONNA“, Природно-математички факултет Крагујевац и Водена доо Крагујевац (2018) - водећи истраживач на пројекту са Факултета је проф. др Милош Ивановић;

-          Израда   хидроинформационог   система   Власина (2018),   Институт   Јарослав   

Черни  и Природно-математички факултет Крагујевац - водећи истраживач на пројекту са Факултета је проф. др Бобан Стојановић, реализован 2018. године;

-          Израда система за управљање безбедношћу бране ХЕ „Ђердап 1“ (2018), Институт Јарослав Черни и Природно-математички факултет Крагујевац - водећи истраживач на пројекту са Факултета је проф. др Бобан Стојановић.