ПРИПРЕМНА НАСТАВА

Бесплатна припрема пријемног испита из ХЕМИЈЕ

Настава почиње 26. 2. 2022. и одржаваће се онлајн путем платформе Microsoft Teams, суботом од 10 до 12 часова.

Похађање припремне наставе ће кандидатима бити омогућено након слања попуњеног онлајн формулара (уколико то већ нисте урадили, још увек можете попунити формулар).

Након пријаве, кандидати ће путем мејла који су навели у пријави бити информисани о приступању одговарајућем тиму, у оквиру којег ће се одвијати сва даља комуникација везана за припреме. Тим је направљен на google classroom платформи и можете приступити помоћу кода qdrzqym. 

Распоред припремне наставе дат је у следећој табели:

Тематска јединица

Датум

1. Структура атома и периодни систем елемената. Основни хемијски закони

26. 2. 2022.

2. Хемијска веза

5. 3. 2022.

3. Хемијске реакције. Израчунавање на основу хемијских реакција

4. Енергетске промене у хемијским реакцијама

5. Брзина хемијске реакције. Равнотежа

12. 3. 2022.

6. Оксидо-редукционе реакције

7. Јонске реакције

19. 3. 2022.

8. Раствори, концентрација раствора

9. Колигативне особине раствора

10. Колоиди

26. 3. 2022.

11. Киселине и базе

12. Степен дисоцијације, константа дисоцијације

13. рН и рОН

2. 4. 2022.

14. Соли. Хидролиза соли

15. Пуфери

9. 4. 2022.

16. Електрохемија

17. Особине елемената и једињења

16. 4. 2022.

18. Увод у органску хемију

19.  Угљоводоници 1

30. 4. 2022.

20. Угљоводоници 2

21. Алкил-халогениди

7. 5. 2022.

22. Алкохоли и феноли

23. Алдехиди и кетони

14. 5. 2022.

24. Карбоксилне киселине и супституисане карбоксилне киселине

25. Деривати карбоксилних киселина

26. Деривати угљене киселине

21. 5. 2022.

27. Једињења сумпора

28. Амини и нитро једињења

28. 5. 2022.

29. Хетероциклична једињења

30. Липиди

4. 6. 2022.

31. Аминокиселине

32. Протеини

11. 6. 2022

33. Моносахариди, дисахариди и полисахариди

18. 6. 2022.