• Teorijska nastava
    Analiza nekog jedinjenja ili srodne grupe jedinjenja u realnim uzorcima obuhvata pravilno uzimanje uzorka, pripremu uzorka, predkoncentrisanje i određivanje pogodnom analitičkom metodom. Ceo postupak zavisi od vrste uzorka i prirode analita, pa ovaj predmet treba da pomogne studentima da, kroz konsultacije sa nastavnikom, reši konkretan problem.
    Praktična nastava
    Praktičan rad treba da sadrži: kriterijum za izbor postupka za analizu, pravilno uzimanje uzorka i izbor metode za predkoncentrisanje i uklanjanje smetnji, izbor analitičke metode i njenu eksperimentalnu primenu, konkretne rezultate i kritički osvrt na njihovu tačnost i pouzdanost.