top
logo

Prijavi se
Home
Organska Hemija 2

Sadržaj predmeta ORGANSKA HEMIJA 2

KARBOKSILNE KISELINE: podela, nomenklatura, fizička svojstva, kiselost, uticaj supstituenata na kiselost, dobijanje, reakcije (gradjenje soli, prevođenje u derivate, halogenovanje).

DERIVATI KARBOKSILNIH KISELINA: Halogenidi, estri, anhidridi i amidi kiselina. Struktura, nomenklatura, fizička i hemijska svojstva, nukleofilna acilna supstitucija.

OKSI- i DIKARBOKSILNE KISELINE: nomenklatura, fizička svojstva, kiselost,  dobijanje i reakcije.

UGLjENA KISELINA I NjENI FUNKCIONALNI DERIVATI

α, β - NEZASIĆENA KARBONILNA JEDINjENjA: struktura, nomenklatura, fizička i hemijska svojstva elektrofilna i nukleofilna adicija, Michael-ova adicija, Robinsonova anelacija, Diels-Alderova reakcija).

KARBANJONI 1, ENOLI: kiselost  α-vodonika, keto-enolna tautomerija, reakcije karbanjona: kiselo i bazno-katalizovano halogenovanje ketona., aldolna kondenzacija, Wittig-ova reakcija, Claisenova kondenzacija, reakcija prema Reformatskom).

KARBANJONI 2: karbanjoni u organskoj sintezi (malonestarska sinteza karboksilnih kiselina, sinteze ketona polazeći od acetsirćetnog estra, dekarboksilacija b-keto- i malonskih kiselina).

AMINI: podela, nomenklatura, fizička svojstva, baznost amina, dobijanje i reakcije (alkilovanje, prevođenje u amide, sulfonovanje aromatičnih amina, supstitucija u prstenu aromatičnih amina, reakcije sa azotastom kiselinom).

DIAZONIJUMOVE SOLI: dobijanje i reakcije; sinteze pomoću diazonijumovih soli.

ARIL-HALOGENIDI: fizičke osobine, dobijanje i  reakcije.

HETEROCIKLIČNA JEDINjENjA: petočlana, šestočlana i kondenzovana heterociklična jedinjenja -pirol, furan, tiofen, piridin, purin, hinolin: struktura, dobijanje i reakcije ovih jedinjenja.

POLICIKLIČNA AROMATIČNA JEDINjENjA: naftalen, antracen, fenantren.

PROSTI I SLOŽENI LIPIDI: masti i ulja (dobijanje i reakcije;) složeni lipidi (podela); fosfatidna kiselina i njeni derivati(kefalin i lecithin); sapuni i deterdženti (dobijanje i reakcije).

UGLjENI HIDRATI:

-monosaharidi: podela i reakcije, (oksidacija, stvaranje ozazona, Kiliani-Fischerova sinteza, Ruffova degradacija), određivanje konfiguracije aldoza, ciklična struktura monosaharida, nastajanje glukozida, metilovanje ugljenih hidrata.

-disaharidi: maltoza, laktoza, celobioza, saharoza - struktura i reakcije

-polisaharidi: skrob i celuloza-struktura i reakcije.

AMINO KISELINE I PROTEINI: struktura, prirodne aminokiseline (konfiguracija i podela), dobijanje aminokiselina, reakcije aminokiselina.

-sinteza peptida, geometrija peptidne veze, određivanje strukture peptida, analiza krajnjeg ostatka

-proteini: vrste i funkcija proteina, struktura proteina, izoelektrična tačka, elektroforeza.

PURINSKE I PIRIMIDINSKE BAZE, NUKLEOZIDI I NUKLEOTIDI

 

bottom

Powered by Joomla!. Designed by: ThemZa tutorials ntc hosting Valid XHTML and CSS.