Припремна настава из хемије

Резултат слика за хемија пријемни

Припремна настава почиње 2.3.2019. године и одржаваће се сваке суботе (осим 27.4.2019. и 4.5.2019.) од 11.00–13.00 часова у просторији А-I-25, главне зграде Природно-математичког факултета (први спрат, десно крило)

Распоред припремне наставе

 

Тематска јединица

Датум

1.

Структура атома и периодни систем елемената. Основни хемијски закони

2. 3. 2019.

2.

Хемијска веза

9. 3. 2019.

3.

Хемијске реакције. Израчунавање на основу хемијских реакција. Енергетске промене у хемијским реакцијама. Брзина хемијске реакције. Равнотежа.

16. 3. 2019.

4.

Оксидо-редукционе реакције. Јонске реакције.

23. 3. 2019.

5.

Раствори, концентрација раствора. Колигативне особине раствора. Колоиди.

30. 3. 2019.

6.

Киселине и базе. Степен дисоцијације, константа дисоцијације рН и рОН.

6. 4. 2019.

7.

Соли. Хидролиза соли. Пуфери

13. 4. 2019.

8.

Електрохемија. Особине елемената и једињења.

20. 4. 2019.

9.

Угљоводоници. Алкилхалогениди.

11. 5. 2019.

10.

Алкохоли и феноли. Алдехиди и кетони.

18. 5. 2019.

11.

Карбоксилне киселине и супституисане карбоксилне киселине. Деривати карбоксилних киселина. Деривати угљене киселине.

25. 5. 2019.

12.

Једињења сумпора. Амини и нитро једињења.

1. 6. 2019.

13.

Хетероциклична једињења. Липиди.

8. 6. 2019.

14.

Аминокиселине. Протеини.

15. 6. 2019.

15.

Моносахариди, дисахариди и полисахариди.

22. 6. 2019.

15.

КОНСУЛТАЦИЈЕ

29. 6. 2019.