Састанак Већа катедре за хемију

Састанак Већа катедре за хемију одржаће се 25.09.2017. у 12 сати у учионици за ННВ-ћа

Дневни ред:

 1. Извештај са Колегијума
 2. Захтеви за израду мастер рада (Ако их буде било)
 3. Извештаји о урађеним мастер радовима
 4. Поверавање наставе на докторским академским студијама хемије
 5. Промена руководиоца пројекта ,,Испитивање механизма реакција комплекса јона прелазних метала са биолошки значајним молекулима“, евиденциони број: 172011
 6. Извештај Комисије за оцену научне заснованости теме и испуњености услова кандидата Милене Вукић за израду докторске дисертације
 7. Предлог за покретање поступка за избор ванредног професора др Милана Д. Јоксовића у звање редовни професор, за ужу научну област Органска хемија
 8. Предлог чланова комисије за припрему Извештаја по расписаном конкурсу за избор једног ванредног професора у Институту за хемију
 9. Захтев за покретање поступка и одређивање комисије за избор вишег научног сарадника у Институту за хемију
 10. Захтев за покретање поступка и одређивање комисије за избор једног истраживача - сарадника у Институту за хемију
 11. Избор  члана за ННВ-ће
 12. Предлог члана Комисије за доделу станова
 13. Разно

Управник Института за хемију, 21.9.2017. год.