Састанак Већа катедре за хемију

Састанак Већа катедре за хемију одржаће се 28.8.2017. у  12 сати у учионици за ННВ-ћа

Дневни ред:

  1. Захтеви за израду мастер рада (Ако их буде било)
  2. Извештаји о урађеним мастер радовима
  3. Извештај Комисије за оцену научне заснованости теме и испуњености услова кандидата Наде Д. Савић за израду докторске дисертације под насловом: ”Синтеза, карактеризација и биолошка активност комплекса сребра(I) и злата(III) са ароматичним хетероцикличним једињењима која садрже азот у прстену”.
  4. Извештај Комисије за оцену научне заснованости теме и испунјености услова кандидата Марије Јеремић за израду докторске дисертације под насловом: „Синтеза и биолошка активност Rh(III) комплекса са лигандима полиаминополикарбоксилатног типа.“
  5. Предлози комисија за припрему извештаја по расписаним конкурсима
  6. Тумачење и мишљење о члану 82 Статута ПМФ-а за избор у више звање (...“објављен уџбеник, монографију, практикум или збирку задатака за ужу научну област за коју се бира“...)
  7. Разно

 

Управник Института за хемију, 22.8.2017. год.